THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (21.05.2018)

8.00

Giao ban công tác tuần 37 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

9.00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chấp hành ĐBBP

 

 

 

 

THỨ 3 (22.05.2018)

18.00

Họp Tổ Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

Văn phòng khoa

Bộ môn NN Chuyên ngành

THỨ 4 (23.05.2018)

7.30

Họp phản biện đề thi Nghe VSTEP

Phòng máy tầng 2 Thư viện

Cán bộ nhóm ra đề VSTEP

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học

Giáo viên giảng dạy lớp CB 1

Chuyên viên phụ trách

 

 

 

 

THỨ 5 (24.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học

Giáo viên giảng dạy lớp CB 1

Chuyên viên phụ trách

14.00

Họp Hội đồng thi đua Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Văn phòng Khoa

Hội đồng thi đua Khoa SPNN

 

 

 

 

THỨ 6 (25.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học

Giáo viên giảng dạy lớp CB 1

Chuyên viên phụ trách

14.00

Rà soát chỉnh sửa bài giảng elearning dành cho Cao học 26

Phòng máy tầng 2 Thư viện

Cán bộ theo quyêt định

THỨ 7 (26.05.2018)

14.00

Họp tổng kết năm học Khoa SPNN

 

Toàn thể CB Khoa SPNN

CHỦ NHẬT (27.05.2018)