- Chức năng:

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ có các chức năng chủ yếu: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học và Sau đại học khối ngành tiếng Anh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp từ khoa Sư phạm Ngoại ngữ có thể thành đạt ở nhiều ngành nghề khác nhau như biên phiên dịch, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, truyền hình, giảng dạy, kinh doanh,  v.v.

- Nhiệm vụ:

+ Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

+ Đào tạo Cử nhân Sư phạm tiếng Anh, Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

+ Đào tạo trình độ Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

+ Giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ của các Viện, Khoa đào tạo trong toàn trường.

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền với phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội của địa phương và đất nước.

+ Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy cho giáo viên các bậc học.

+ Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

+ Triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế.

+ Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ quốc gia