- Cơ cấu về số lượng: Tổng số: 55; Cán bộ giảng dạy: 49; Chuyên viên: 05

- Cơ cấu về trình độ: 02 PGS.TS, 09 TS, 01 nghiên cứu sinh nước ngoài, 15 giảng viên chính, và 36 thạc sĩ.

- Ban lãnh đạo khoa:

+ Trưởng khoa, Bí thư Đảng ủy bộ phận: TS. Nguyễn Thị Kim Anh

+ Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: TS. Nguyễn Hữu Quyết

+ Phó Trưởng khoa: Th.S. Phan Thị Hương

- Hội đồng Khoa gồm có 11 thành viên