TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH TRỰC KHOA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

BCN

Tổ trưởng/trợ lý

BCN

Tổ trưởng/trợ lý

2

Nguyễn Thị Kim Anh

Vũ Thị Hà

Phan Thị Hương

Tất cả trưởng bộ môn, Trợ lý ĐT, Bí thư LCĐ, CVHT

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thi Kim Anh

Lê Thái Bình

3

Phan Thị Hương

Nguyễn Hữu Quyết

Trần Giang Nam

Phan Thị Hương

Nguyễn Duy Bình

Thái Anh Tuấn

4

Nguyễn Thị Kim Anh

Hoàng Tăng Đức

Lê Minh Tân

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Giang Nam

Nguyễn Hữu Quyết

5

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh

Lê Thái Bình

Phan Thị Hương

Hoàng Tăng Đức

Lê Minh Tân

6

Phan Thị Hương

Nguyễn Duy Bình

Thái Anh Tuấn

Nguyễn Thị Kim Anh

Trần Giang Nam

Nguyễn Hữu Quyết

7

 

 

 

 

CN