TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH TRỰC KHOA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016 – 2017 

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

BCN

Tổ trưởng/trợ lý

BCN

Tổ trưởng/trợ lý

2

Trần Bá Tiến

Vũ Thị Hà

Phan Thị Hương

Tất cả trưởng bộ môn, Trợ lý ĐT, Bí thư LCĐ, CVHT

Trần Bá Tiến

Nguyễn Thi Kim Anh

Lê Thái Bình

3

Phan Thị Hương

Nguyễn Hữu Quyết

Trần Giang Nam

Vũ Thị Hà

Trần Thị Phương Thảo

Thái Anh Tuấn

4

Trần Bá Tiến

Hoàng Tăng Đức

Lê Minh Tân

Vũ Thị Hà

Trần Giang Nam

Nguyễn Hữu Quyết

5

Trần Bá Tiến

Nguyễn Thị Kim Anh

Lê Thái Bình

Phan Thị Hương

Hoàng Tăng Đức

Lê Minh Tân

6

Phan Thị Hương

Trần Thị Phương Thảo

Thái Anh Tuấn

Vũ Thị Hà

Trần Giang Nam

Nguyễn Hữu Quyết

7

 

 

 

 

CN