Đảng bộ bộ phận

Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Hữu Quyết
Phan Thị Hương
Nguyễn Duy Bình
Vũ Thị Việt Hương