THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (07.05.2018)

8.00

Giao ban công tác tuần 36 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (08.05.2018)

18.00

Họp tổ Anh 1

Văn phòng khoa

BCN, Tổ Anh 1

THỨ 4 (09.05.2018)

18.00

Họp nhóm ra đề thi A2, B1

Văn phòng Khoa

Thành viên theo quyết định

THỨ 5 (10.05.2018)

8.00

Họp Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

Phòng họp tầng 2

NĐH

Toàn thể thành viên của Ban nghiên cứu theo Quyết định số 285/QĐ-ĐHV, ngày 20/4/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường

    11h00Họp Chi bộ Học viên - Sinh viên Khoa SP Ngoại ngữVăn phòng Khoa Bí thư Chi bộ HV-SV, đảng viên thuộc chi bộ HV-SV

14.00

Họp trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

Phòng họp tầng 8

NĐH

Đại diện BCN, Trợ lý đào tạo chính quy, Cố vấn học tập

THỨ 6 (11.05.2018)

THỨ 7 (12.05.2018)

CHỦ NHẬT (13.05.2018)