NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN

 

PHỤ TRÁCH

 

1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Chính quy

Chấm thi các học phần Tiếng Anh tổ chức trong học kỳ hè

Trợ lý đào tạo

Bộ môn NN Chuyên ngành

15.9.2017

Phan Hương

Rà soát lại các lớp học phần mời thỉnh giảng

Trưởng/ Phó bộ môn

Trợ lý đào tạo

15.9.2017

Kim Anh

Tiến hành nghiệm thu bài giảng và ngân hàng đề thi hoc phần CDIO

Chủ nhiệm Đề tài

12.9.2017

-16.9.2017

Kim Anh

Rà soát, bổ sung tài liệu phục vụ giảng dạy; báo cáo thư viện

Trưởng/ Phó bộ môn

22.9.2017

Phan Hương

Tổ chức các lớp ôn tập cho sinh viên thi B1 tiếng Pháp/ C1 tiếng Anh

Trợ lý đào tạo

Cố vấn học tập

Tháng 9-10.2017

Kim Anh

Xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 2.2017

Trợ lý đào tạo

20.9.2017

Kim Anh

Tiến hành dự giờ tập giảng của sinh viên sư phạm K55

BM PPGD Tiếng Anh

Tháng 9.2017

Kim Anh

Tổ chức buổi Định hướng học tập Orientation cho K58

QLHSSV
Bí thư LCĐ

Trợ lý đào tạo

Cố vấn học tập

Bộ môn Chuyên ngữ

18.9.2017

Phan Hương

Chuẩn bị cho Hội thi Nghiệp vụ sư phạm vào tháng 11.2017

  • Hội thi giảng viên trẻ dạy giỏi của Khoa
  • Hội thi NVSP cấp khoa

BM PPGD Tiếng Anh

 

Tháng 9-10.2017

Kim Anh

Liên kết Thái lan

 

 

 

Kiểm tra lại Thời khóa biểu của các lớp Liên kết thái lan

Chủ nhiệm lớp Thái Lan

17.9.2017

Kim Anh

Tiến hành phân công giảng dạy

Chủ nhiệm lớp Thái Lan

17.9.2017

Kim Anh

Vừa làm vừa học

Hoàn thành việc nhập điểm giữa kỳ; chấm bài thi và nhập điểm

Trợ lý đào tạo

Văn phòng

20.9.2017

Phan Hương

Rà soát lại các học phần đã thực hiện của các lớp vừa làm vừa học chuyên ngữ

Trợ lý đào tạo

Văn phòng

20.9.2017

Phan Hương

Sau đại học

Rà soát điểm các học phần K24 Tiếng Anh

Chủ nhiệm chuyên ngành

Văn phòng khoa

20.9.2017

Kim Anh

Hoàn thành chấm điểm chuyên đề tiếng Anh, tiếng Pháp cho các lớp cao học ngoài trường

Giảng viên giảng dạy

20.9.2017

Kim Anh

Tổ chức ôn tập chứng chỉ B1 cho học viên cao học (01 lớp tiếng Pháp, 01 lớp tiếng Anh)

Tổ Đào tạo liên tục

Chủ nhiệm chuyên ngành

24.9.2017

Kim Anh

Tham gia thi tuyển Sau đại học đợt 2.2017

Chủ nhiệm chuyên ngành

16-17.9.2017

Kim Anh

Rà soát, chỉnh sửa lại DCCT, tài liệu và bộ đề thi Học phần tiếng Anh cho các lớp không chuyên

Các tiểu ban

Tháng 9-10.2017

Kim Anh

Cấp chứng chỉ cho các đối tượng tự do

Tổ chức ôn tập và thi cho các đối tượng tự do

Tổ đào tạo liên tục

Tháng 9.2017

Phan Hương

Hướng dẫn quy trình coi thi vấn đáp cho GV

BCN

Tháng 9.2017

Phan Hương

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

Chính sửa, bổ sung bộ đề của 09 học phần CDIO giảng dạy giai đoạn 1

Trưởng bộ môn

Chủ nhiệm đề tài

22.9.2017

Kim Anh

Cử cán bộ đi tham gia thi kiểm định viên

 

Tháng 9.2017

Kim Anh

Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho Kiểm định ngành đào tạo

Trợ lý đào tạo

Trưởng/ Phó trưởng bộ môn

Tháng 9, 10.2017

Kim Anh

Chỉnh sửa, bổ sung các bộ đề thi A2, B1, VSTEP

Các tiểu ban

Tháng 9.2017

Phan Hương

Nghiệm thu các bộ đề thi A2, B1, VSTEP

Các tiểu ban

Tháng 9.2017

Phan Hương

III. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ XUẤT BẢN

Tiến hành đăng ký lịch seminar bộ môn

Trưởng/ Phó trưởng bộ môn

Thường xuyên

Kim Anh

Hoàn thành đề tài CDIO

Chủ nhiệm đề tài

28.9.2017

Kim Anh

Đăng ký viết bài cho các hội thảo

Trưởng/ Phó trưởng bộ môn

Thường xuyên

Kim Anh

IV. ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUÔC GIA

 

 

 

Giảng dạy và ôn tập cho 02 lớp cán bộ trường

CBGD

Tháng 9.2017

Phan Hương

Giảng dạy và ôn tập cho 06 lớp GV ở Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Bình, Quảng Trị

CBGD

Tháng 9.2017

Phan Hương

Đơn vị khảo thí độc lập

BCN

Tháng 9.2017

Kim Anh

Triển khai các hoạt động tiếng Anh cộng đồng

Bí thư LCĐ

Tháng 9.2017

Kim Anh

IV. CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

 

 

 

Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng các lớp nâng cao năng lực ngoại ngữ lấy chứng chỉ quốc tế

Trưởng/ Phó trưởng Bộ môn

Thường xuyên

Kim Anh

Bồi dưỡng cán bộ trẻ (02 CB)

Trưởng Bộ môn Kỹ năng

Thường xuyên

Kim Anh

IV. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN, ĐOÀN THANH NIÊN

Tổ chức Đại hội lớp, chi đoàn theo hướng dẫn của Trường

QLHSSV
Bí thư LCĐ

Tháng 9.2017

Phan Hương

Tổ chức các hoạt động chào mừng Tân sinh viên

QLHSSV
Bí thư LCĐ

Tháng 9.2017

Phan Hương

Lễ khai giảng năm học 2017-2018

QLHSSV
Bí thư LCĐ

27.9.2017

Phan Hương

V. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

Đại hội CNVC Trường ĐH Vinh

Chủ tịch công đoàn

27.9.2017

Phan Hương

Thăm hỏi, động viên CBVC và người thân

Chủ tịch công đoàn

Thường xuyên

Phan Hương

VI. CÔNG TÁC ĐẢNG

 

 

 

Tổ chức họp Chi bộ cán bộ/ chi bộ HSSV định kỳ tháng 9

Bí thư Chi bộ CB/ HSSV

19.9.2017

Kim Anh

Rà soát lại đảng viên sinh viên (chuyển đi và chuyển đến)

Bí thư Chi bộ SV

17.9.2017

Kim Anh

VII. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Tăng cường đăng tin trên websiste của Khoa

Nguyễn Duy Bình

Thường xuyên

Kim Anh

Tiến hành các lớp giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Access

Nguyễn T. Phương Thảo

Thường xuyên

Kim Anh

Hoàn thiện quy chế xếp loại cán bộ ở Tổ bộ môn và Khoa

Trưởng/ Phó bộ môn

30.9.2017

Kim Anh