Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP), Trường Đại học Vinh phối hợp Ban quản lý chương trình ETEP tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực".

1. Mục tiêu hội thảo

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý, giáo viên và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu chương trình, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

- Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển chương trình và đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Thực trạng phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Mô hình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Quản lý phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa trường đại học với trường phổ thông trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Dự kiến, ngày 18 tháng 9 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Vinh,

(Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

4. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh (ưu tiên) và tiếng Việt. Nếu bài viết bằng tiếng Việt thì phần cuối có tóm tắt và tiêu đề bằng tiếng Anh.

Bài viết tham dự hội thảo được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3. Bố cục của bài viết theo mẫu gửi kèm.

5. Thời hạn gửi bài và đăng ký tham dự:

- Tóm tắt bài viết gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ email: thuy82kcdhv@gmail.com  trước ngày 19/07/2019.

- Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ email: thuy82kcdhv@gmail.com trước ngày 25/08/2019. Kỷ yếu hội thảo sẽ được Nhà xuất Đại học Vinh xuất bản sau khi tổ chức hội thảo.

Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email: thuy82kcdhv@gmail.com trước ngày 05/08/2019 với đầy đủ thông tin: Họ và tên; học hàm, học vị; cơ quan công tác; điện thoại; địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 05/09/2019

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ trực tiếp TS. Nguyễn Thành Vinh, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh; điện thoại 0913.550.221; email: vinhnt@vinhuni.edu.vn.