LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

 

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

Kim Anh

Quyết

Quyết

Kim Anh

Quyết

CHIỀU

Kim Anh

Vân Hương

Kim Anh

Vân Hương

Vân Hương