Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khoa, khoa Sư phạm Ngoại ngữ phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ trong khoa như sau:

phan cong nhiem vu cbvc.doc