Bộ môn Biên-Phiên dịch

Nguyễn Duy Bình
Nguyễn Hữu Quyết
Nguyễn Thị Lan Phương
Lê Thị Thúy Hà
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Trần Thị Thanh Tú
Dương Đức Ánh
Lê Minh Tân