Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: (0238)3855452, Fax: (0238)3855269

(Máy lẻ Văn phòng: 243, máy lẻ Trưởng khoa: 213)

- Email: khoangoaingu@vinhuni.edu.vn