Ngày 19/5/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Vinh đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các nhà giáo được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Vinh. Kết quả đã có 05 nhà giáo đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Vinh.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)

tb_ket_qua_xet_bo_nhiem_chuc_danh_gspgs_nam_2022.pdf