Mục tiêu, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh K62 năm 2021

Chi tiết tại đây

 

1. MỤC TIÊU
1.1. Mục tiêu tổng quát (PO)
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức và kỹ năng tiếng Anh trình độ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng viên dự án, truyền thông và năng lực giao tiếp, làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa; có năng lực hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai và phát triển hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể (POs)
PO1: Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật và CNTT, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu vào hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông.
PO2: Vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông trong môi trường làm việc đa văn hóa.
PO3: Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa để đáp ứng sự thay đổi của yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
PO4: Hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai và phát triển hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án và truyền thông trong môi trường xã hội và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
2. CHUẦN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLOs)
PO1 Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu vào hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, điều phối viên dự án, truyền thông
1.1 Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, hội nhập quốc tế và CNTT vào hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông K3
1.1.1 Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật để luận giải các vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp K3
1.1.2 Nhận diện được những vấn đề cơ bản về hội nhập quốc tế và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhấp quốc tế của đất nước K3
1.1.3 Vận dụng kiến thức về công nghệ thông tin vào công việc, học tập, nghiên cứu trong bối cảnh chuyển đổi số K3
1.2 Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 5, kiến thức văn hóa, chính trị-xã hội các nước nói tiếng Anh trong giao tiếp và công việc K4
1.2.1 Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh, kiến thức lý luận ngôn ngữ Anh vào các hoạt động biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông K4
1.2.2 Vận dụng kiến thức về giao tiếp giao văn hóa, văn học, lịch sử, chính trị-xã hội các nước nói tiếng Anh để thực hiện hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài K4
1.3 Áp dụng kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông K4
1.3.1 Áp dụng kiến thức biên-phiên dịch để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch ở cấp độ văn bản, ngôn bản K4
1.3.2 Vận dụng các loại hình giao tiếp, chiến lược giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp, môi trường giao tiếp đa văn hóa K4
1.3.3 Vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành trong lĩnh vực du lịch, hành chính văn phòng, truyền thông, xây dựng dự án K4
PO2 Vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông trong môi trường làm việc đa văn hóa
PO2.1 Vận dụng các kỹ năng tư duy và kỹ năng chuyên ngành vào quy trình tổ chức thực hiện hoạt động biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông S4
2.1.1 Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông và nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn S4
2.1.2 Vận dụng thành thạo kỹ thuật, phương pháp, quy trình triển khai hoạt động nghề nghiệp S4
2.1.3 Vận dụng kỹ năng lựa chọn, phân tích, xử lý thông tin và phản hồi, đánh giá hiệu quả hoạt động nghề nghiệp S4
2.1.4 Vận dụng kỹ năng tự học vào quá trình đào tạo, phát triển bản thân và phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp S5
PO2.2 Thể hiện chuẩn mực đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp A5
2.2.1 Thể hiện tôn trọng sự khác biệt, hành xử chuyên nghiệp và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp A5
2.2.2 Thể hiện tinh thần dám đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp để tạo việc làm cho mình và cho người khác A5
PO3 Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa để đáp ứng sự thay đổi của yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
3.1 Vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa S4
3.1.1 Vận dụng kỹ năng hợp tác để tham gia hiệu quả vào các hoạt động hợp tác với đồng nghiệp và đối tác S4
3.1.2 Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp S4
3.2 Áp dụng chiến lược, kỹ năng, phương thức giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa S4
3.2.1 Vận dụng hiệu quả các chiến lược giao tiếp hữu ngôn và phi ngôn trong giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác S5
3.2.2 Sử dụng hiệu quả phương thức giao tiếp bằng văn bản, điện tử, đa phương tiện, thuyết trình trước công chúng S4
3.2.3 Sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong giao tiếp và hoạt động phát triển chuyên môn trong môi trường đa văn hóa S3
PO4 Hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai và phát triển hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án và truyền thông trong môi trường xã hội và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
4.1 Phân tích bối cảnh xã hội, doanh nghiệp và ngành đào tạo trong xu thế hội nhập quốc tế C4
4.1.1 Phân tích bối cảnh của xã hội và doanh nghiệp trước xu thế hội nhập quốc tế của đất nước C4
4.1.2 Phân tích nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông trong bối cảnh hội nhập quốc tế của đất nước C4
4.2 Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế C4
4.2.1 Xác định mục tiêu và yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp, phác thảo kế hoạch hoạt động nghề nghiệp C4
4.2.2 Thiết kế hoạt động nghề nghiệp, lựa chọn phương pháp tiếp cận theo tu duy hệ thống C4
4.2.3 Triển khai hoạt động nghề nghiệp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp C4
4.2.4. Cải tiến hoạt động nghề nghiệp thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội C5