chuong_trinh_dao_tao_nganh_sp_tieng_anh_va_ngon_ngu_anh.pdf

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

---------------

 

 

 

 

Logo Description automatically generated

 

 

 

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TIẾP CẬN CDIO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

(Ban hành theo Quyết định số 747 /QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỆ AN NĂM 2017

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

---------------

 

 

 

 

Logo Description automatically generated

 

 

 

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TIẾP CẬN CDIO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

 

ÁP DỤNG TỪ NĂM 2017 - KHÓA ĐÀO TẠO THỨ58

(Ban hành theo Quyết định số 747 /QĐ-ĐHV ngày 27/4/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỆ AN NĂM 2017

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

1

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ……………………………………..

 

3

2

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ………………………………………

 

3

2.1

Mục tiêu tổng quát……………………………………………..

 

3

2.2

Mục tiêu cụ thể…………………………………………………

 

3

2.3

Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ……………

 

4

3

KHUNG NĂNG LỰC………………………………………….

 

5

4

MA TRẬN……………………………………………………...

 

8

4.1

Ma trận trình độ năng lực ………………………………………

 

8

4.2

Ma trận mức độ giảng dạy ITU ……..…………………………

 

9

5

CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 3 …………………………………

 

10

5.1

Chuẩn đầu ra cấp độ 3………………………………………….

 

10

5.2

Trình độ năng lực………………………………………………

 

13

6

CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 4…………………………………

 

14

7

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA…………………

 

25

8

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH…………………………………..

 

25

9

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP……..

 

25

10

THANG ĐIỂM…………………………………………………

 

25

11

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH………………………………..

 

25

12

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY…………………………………….

 

27

13

14

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHÂN KỲ

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT……………………………………

 

29

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH

(Ban hành theo Quyết định số 747 /QĐ-ĐHV  ngày 27/4/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

 

1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

1.1. Trình độ đào tạo: Đại học

1.2. Ngành đào tạo (tiếng Việt) : Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

                                 (tiếng Anh) : English Language Teacher Education

1.3. Mã ngành đào tạo:

1.4. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có kiến thức và năng lực giao tiếp tiếng Anh thành thạo; sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, linh hoạt và hiệu quả; có năng lực hình thành, thiết kế, thực hiện, đánh giá chương trình và các hoạt động dạy-học tiếng Anh trong xu thế hội nhập quốc tế; có tư cách đạo đức tốt và trách nhiệm nghề nghiệp.

2.2. Mục tiêu cụ thể

TT

MỤC TIÊU CỤ THỂ

1

Kiến thức và lập luận ngành

1.1.

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học giáo dục

1.2.

Có kiến thức cơ bản về văn học Anh và lý luận ngôn ngữ Anh

1.3

Có kiến thức cơ bản về bản chất của hoạt động dạy học Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

1.4

Có kiến thức nâng cao, cập nhật về các vấn đề thuộc lĩnh vực kiến thức tiếng Anh và dạy học Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

2

Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

2.1.

Có kĩ năng lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề dạy học - giáo dục của môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

2.2.

Có nhận thức chính trị đúng đắn và đạo đức trong sáng

2.3.

Có thái độ, hành xử chuyên nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp

2.4

Có năng lực tư duy khoa học, năng lực ngoại ngữ 2, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học

2.5.

Có năng lực tự nghiên cứu và tự học suốt đời

3

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong môi trường nhà trường và xã hội

3.1.

Có kĩ năng làm việc nhóm

3.2.

Có kĩ năng ứng xử với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh

3.3.

Có kỹ năng tổ chức các hoạt động xã hội

3.4.

Có kỹ năng làm việc với các tổ chức xã hội

4

Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá & cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục (năng lực CDIE)

4.1.

Có năng lực nhận thức bối cảnh thời đại, bối cảnh lịch sử - xã hội của đất nước và bối cảnh giáo dục nhà trường

4.2.

Có năng lực hình thành ý tưởng tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục của môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

4.3.

Có năng lực thiết kế các hoạt động dạy học - giáo dục của môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

4.4.

Có năng lực thực hiện, triển khai các hoạt động dạy học - giáo dục của môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

4.5.

Có năng lực đánh giá, cải tiến các hoạt động dạy học - giáo dục của môn Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông

 

2.3. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

         Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí nghề nghiệp như: giáo viên tiếng Anh ở các cơ sở đào tạo tiếng Anh cho các cấp học trong hệ thống giáo dục phổ thông của Việt nam, đặc biệt ở trường THPT; giảng viên tiếng Anh ở các trường THCN, CĐ và ĐH; hoặc có thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn khác có đòi hỏi về kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

3. KHUNG NĂNG LỰC

I

 

 

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

1

1

 

Kiến thức đại cương

1

1

1

Hiểu biết kiến thức cơ bản về lý luận chính trị

1

1

2

Vận dụng kiến thức Tâm lý học trong dạy học, giáo dục

1

1

3

Vận dụng kiến thức Giáo dục học trong dạy học, giáo dục

1

1

4

Hiểu biết kiến thức về ngành sư phạm

1

1

5

Sử dụng ngoại ngữ 2 trong học tập và giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

1

1

6

Ứng dụng tin học trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu

1

2

 

Kiến thức cơ sở ngành

1

2

1

Hiểu và vận dụng tiếng Anh tổng hợp tương đương bậc 3 (B1)

1

2

2

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 5 (C1)

1

2

3

Hiểu biết kiến thức lý luận ngôn ngữ Anh

1

2

4

Hiểu biết về lược sử Văn học Anh

1

2

5

Hiểu biết về cách thức chuyển dịch ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh

1

2

6

Hiểu biết tiếng Anh chuyên ngành

1

3

 

Kiến thức chuyên ngành

1

3

1

Hiểu biết lý luận dạy học tiếng Anh

1

3

2

Luận giải các vấn đề về ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

1

3

3

Vận dụng các hình thức tổ chức hoạt động dạy học

1

3

4

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kiến thức ngôn ngữ

1

3

5

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ

1

3

6

Vận dụng kiến thức về kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh

1

3

7

Hiểu biết phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh

1

3

8

Phân tích, xây dựng, phát triển chương trình và học liệu giảng dạy tiếng Anh

1

3

9

Vận dụng kiến thức về văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế-xã hội các quốc gia nói tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh

1

3

10

Vận dụng kiến thức về giao tiếp giao văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh

1

4

 

Kiến thức thực tập

1

4

1

Lập kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục

1

4

2

Áp dụng các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

1

4

3

Vận dụng các hình thức đánh giá và cải tiến trong hoạt động giảng dạy và giáo dục

II

 

 

KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

2

1

 

Kỹ năng nghề nghiệp

2

1

1

Thiết kế hoạt động dạy học

2

1

2

Tổ chức hoạt động dạy học

2

1

3

Tổ chức hoạt động giáo dục

2

1

4

Xây dựng, quản lý hồ sơ dạy học

2

1

5

Tổ chức các hoạt động tìm hiểu, giải quyết các vấn đề xã hội thông qua bài tập dự án, các buổi ngoại khóa

2

1

6

Phát triển chương trình và học liệu

2

1

7

Áp dụng các phương thức kiểm tra đánh giá bộ môn tiếng Anh

2

2

 

Phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

2

2

1

Thể hiện sự yêu nghề, yêu mến học sinh

2

2

2

Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, làm việc có trách nhiệm

2

2

3

Thể hiện tính trung thực trong nghề nghiệp

2

2

4

Thể hiện tính kỷ luật, tuân thủ quy định của nghề nghiệp

2

3

 

Năng lực cá nhân

2

3

1

Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo

2

3

2

Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học, giáo dục

2

3

3

Có khả năng thuyết trình

2

3

4

Có khả năng tự nghiên cứu và tự học suốt đời

2

3

5

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá

III

 

 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

3

1

 

Kỹ năng làm việc nhóm

3

1

1

Phác thảo mục tiêu và kế hoạch làm việc nhóm

3

1

2

Triển khai hoạt động nhóm

3

1

3

Triển khai phát triển nhóm

3

1

4

Dẫn dắt lãnh đạo nhóm và hợp tác hiệu quả

3

2

 

Giao tiếp

3

2

1

Xây dựng chiến lược giao tiếp sư phạm và ứng xử phù hợp với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp trong nhà trường và ngoài xã hội

3

2

2

Áp dụng phương thức giao tiếp bằng văn bản

3

2

3

Áp dụng phương thức giao tiếp điện tử/đa phương tiện

3

3

 

Giao tiếp bằng ngoại ngữ

3

3

1

Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp tương đương bậc 5 (C1)

3

3

2

Sử dung ngoại ngữ 2 trong giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

IV

 

 

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG (C), THIẾT KẾ (D) THỰC HIỆN (I), ĐÁNH GIÁ & CẢI TIẾN (E) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC

4

1

 

Bối cảnh xã hội

4

1

1

Xác định tác động của bối cảnh xã hội đến việc dạy và học tiếng Anh

4

1

2

Hiểu biết bối cảnh quốc tế để thực hiện việc dạy học tiếng Anh

4

2

 

Hiểu bối cảnh nhà trường và ngành giáo dục

4

2

1

Nhận diện bối cảnh của nhà trường và ngành giáo dục

4

2

2

Xác định tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, mục tiêu và kế hoạch của nhà trường

4

3

 

Hình thành ý tưởng dạy học

4

3

1

Phác thảo mục tiêu dạy học

4

3

2

Lựa chọn chương trình dạy học

4

3

3

Phác thảo quy trình dạy học

4

3

4

Dự kiến hoạt động giáo dục và hướng nghiệp cho học sinh

4

4

 

Thiết kế chương trình, kế hoạch dạy học

4

4

1

Xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học

4

4

2

Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học

4

4

3

Xây dựng kế hoạch dạy học

4

5

 

Thực hiên hoạt động dạy học, giáo dục

4

5

1

Thực hiện kế hoạch dạy học

4

5

2

Giám sát, kiểm tra, đánh giá

4

5

3

Xử các tình huống sư phạm

4

5

4

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

4

5

5

Tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng nghiệp

4

6

 

Đánh giá và cải tiến

4

6

1

Đánh giá và đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

4

6

2

Sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học

4

6

3

Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ

 

4. MA TRẬN

4.1. Ma trận Môn học - Chuẩn đầu ra – Trình độ năng lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trfình4.2. Ma trận Môn học - Chuẩn đầu ra – Mức độ giảng dạy (ITU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 3

5.1. Chuẩn đầu ra cấp độ 3

CÁC CHỦ ĐỀ CHUẨN ĐẦU RA

TĐNL

I

 

 

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

 

1

1

 

Kiến thức đại cương

 

1

1

1

Hiểu biết kiến thức cơ bản về lý luận chính trị

2.0

1

1

2

Vận dụng kiến thức Tâm lý học trong dạy học, giáo dục

3.0

1

1

3

Vận dụng kiến thức Giáo dục học trong dạy học, giáo dục

3.0

1

1

4

Hiểu biết kiến thức về ngành sư phạm

2.5

1

1

5

Sử dụng ngoại ngữ 2 trong học tập và giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

2.5

1

1

6

Ứng dụng tin học trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu

3.0

1

2

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

1

2

1

Hiểu và vận dụng tiếng Anh tổng hợp tương đương bậc 3 (B1)

2.5

1

2

2

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 5 (C1)

3.5

1

2

3

Hiểu biết kiến thức lý luận ngôn ngữ Anh

2.5

1

2

4

Hiểu biết về lược sử Văn học Anh

2.5

1

2

5

Hiểu biết về cách thức chuyển dịch ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh

2.5

1

2

6

Hiểu biết tiếng Anh chuyên ngành

2.5

1

3

 

Kiến thức chuyên ngành

 

1

3

1

Hiểu biết lý luận dạy học tiếng Anh

2.5

1

3

2

Luận giải các vấn đề về ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

2.5

1

3

3

Vận dụng các hình thức tổ chức hoạt động dạy học

3.0

1

3

4

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kiến thức ngôn ngữ

3.5

1

3

5

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ

3.5

1

3

6

Vận dụng kiến thức về kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Anh

3.0

1

3

7

Hiểu biết phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh

2.5

1

3

8

Phân tích, xây dựng, phát triển chương trình và học liệu giảng dạy tiếng Anh

3.0

1

3

9

Vận dụng kiến thức về văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế-xã hội các quốc gia nói tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh

2.5

1

3

10

Vận dụng kiến thức về giao tiếp giao văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh

2.5

1

4

 

Kiến thức thực tập

 

1

4

1

Lập kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục

3.5

1

4

2

Áp dụng các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

3.5

1

4

3

Vận dụng các hình thức đánh giá và cải tiến trong hoạt động giảng dạy và giáo dục

3.0

II

 

 

KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

 

2

1

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

2

1

1

Thiết kế hoạt động dạy học

3.5

2

1

2

Tổ chức hoạt động dạy học

3.5

2

1

3

Tổ chức hoạt động giáo dục

3.5

2

1

4

Xây dựng, quản lý hồ sơ dạy học

3.5

2

1

5

Tổ chức các hoạt động tìm hiểu, giải quyết các vấn đề xã hội thông qua bài tập dự án, các buổi ngoại khóa

3.0

2

1

6

Phát triển chương trình và học liệu

3.0

2

1

7

Áp dụng các phương thức kiểm tra đánh giá bộ môn tiếng Anh

3.0

2

2

 

Phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

 

2

2

1

Thể hiện sự yêu nghề, yêu mến học sinh

3.0

2

2

2

Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, làm việc có trách nhiệm

3.0

2

2

3

Thể hiện tính trung thực trong nghề nghiệp

3.0

2

2

4

Thể hiện tính kỷ luật, tuân thủ quy định của nghề nghiệp

3.0

2

3

 

Năng lực cá nhân

 

2

3

1

Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo

3.0

2

3

2

Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học, giáo dục

3.0

2

3

3

Có khả năng thuyết trình

3.0

2

3

4

Có khả năng tự nghiên cứu và tự học suốt đời

3.0

2

3

5

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá

3.0

III

 

 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

 

3

1

 

Kỹ năng làm việc nhóm

 

3

1

1

Phác thảo mục tiêu và kế hoạch làm việc nhóm

3.0

3

1

2

Triển khai hoạt động nhóm

3.0

3

1

3

Triển khai phát triển nhóm

3.0

3

1

4

Dẫn dắt lãnh đạo nhóm và hợp tác hiệu quả

3.0

3

2

 

Giao tiếp

 

3

2

1

Xây dựng chiến lược giao tiếp sư phạm và ứng xử phù hợp với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp trong nhà trường và ngoài xã hội

3.0

3

2

2

Áp dụng phương thức giao tiếp bằng văn bản

3.0

3

2

3

Áp dụng phương thức giao tiếp điện tử/đa phương tiện

3.0

3

3

 

Giao tiếp bằng ngoại ngữ

 

3

3

1

Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp tương đương bậc 5 (C1)

3.5

3

3

2

Sử dung ngoại ngữ 2 trong giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

2.5

IV

 

 

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG (C), THIẾT KẾ (D) THỰC HIỆN (I), ĐÁNH GIÁ & CẢI TIẾN (E) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC

 

4

1

 

Bối cảnh xã hội

 

4

1

1

Xác định tác động của bối cảnh xã hội đến việc dạy và học tiếng Anh

2.0

4

1

2

Hiểu biết bối cảnh quốc tế để thực hiện việc dạy học tiếng Anh

2.0

4

2

 

Hiểu bối cảnh nhà trường và ngành giáo dục

 

4

2

1

Nhận diện bối cảnh của nhà trường và ngành giáo dục

2.5

4

2

2

Xác định tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, mục tiêu và kế hoạch của nhà trường

2.5

4

3

 

Hình thành ý tưởng dạy học

 

4

3

1

Phác thảo mục tiêu dạy học

3.5

4

3

2

Lựa chọn chương trình dạy học

3.5

4

3

3

Phác thảo quy trình dạy học

3.5

4

3

4

Dự kiến hoạt động giáo dục và hướng nghiệp cho học sinh

3.0

4

4

 

Thiết kế chương trình, kế hoạch dạy học

 

4

4

1

Xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học

3.5

4

4

2

Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học

3.5

4

4

3

Xây dựng kế hoạch dạy học

3.5

4

5

 

Thực hiên hoạt động dạy học, giáo dục

 

4

5

1

Thực hiện kế hoạch dạy học

3.5

4

5

2

Giám sát, kiểm tra, đánh giá

3.0

4

5

3

Xử các tình huống sư phạm

3.5

4

5

4

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

3.0

4

5

5

Tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng nghiệp

3.0

4

6

 

Đánh giá và cải tiến

 

4

6

1

Đánh giá và đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

3.0

4

6

2

Sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học

3.0

4

6

3

Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Trình độ năng lực

 

KÝ HIỆU

TĐNL

MÔ TẢ

CÁC ĐỘNG TỪ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC DÙNG

1

0.0 à 2.0

Có biết qua/

Có nghe qua.

Thu thập/ Định nghĩa/ Nhận biết/ Xác định/ Phác thảo/ Trình bày/ Tường thuật/ Nhắc lại/ Kể lại/ Khẳng định/...

2

2.0 à 3.0

Có hiểu biết/

Có thể tham gia.

Sửa đổi/ Lý giải / Thay đổi/ Chuyển đổi, biến đổi/ Hợp thành nhóm/ Giải thích/ Khái quát hóa/ Cho thí dụ/ Phỏng đoán, suy đoán/ Làm sáng tỏ, diễn giải/ Chú giải/ Dự đoán/ Xem xét lại/ Tóm tắt, tổng kết/ Phiên dịch/...

3

3.0 à 4.0

Có khả năng vận dụng.

Áp dung/ Làm theo/ Thu thập/ Xây dựng/ Chứng minh/ Phát hiện/ Minh họa/ Phỏng vấn/ Tận dụng/ Tác động/ Liên hệ, liên kết/ Giải quyết/ Sử dụng/ Triển khai/ Thực hiện/....

4

4.0 à 4.5

Có khả năng phân tích, tổng hợp.

Phân tích/ So sánh/ Đối chiếu/ Phân biệt/ Nhận diện/ Minh họa/ Phỏng đoán/ Suy đoán/ Phác thảo/ Chỉ ra/ Bình luận/ Lựa chọn/ Chia ra, phân chia/ Sắp xếp/ Chia nhỏ/...

5

4.5 à 5.0

Có khả năng đánh giá và sáng tạo.

- Biện luận/ Phân loại/ Thu thập/ Phối hợp/ Thiết kế/ Phát triển/ Thiết lập/ Tổ chức/ Tổ chức lại/ Tóm tắt/ Lập kế hoạch/...

- Thẩm định/ Đánh giá/ So sánh/ Khuyến cáo/ Chỉnh sửa/ Tóm lược/ Phê chuẩn/ Xếp hạng/ Hỗ trợ/ Dự báo/,...

 

6. CHUẨN ĐẦU RA CẤP ĐỘ 4

CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ CHUẨN ĐẦU RA

TĐNL

I

 

 

 

KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

 

1

1

 

 

Kiến thức đại cương

 

1

1

1

 

Hiểu biết kiến thức cơ bản về lý luận chính trị

2.0

1

1

5

1

Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

 

1

1

5

2

Hiểu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

1

1

5

3

Hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh

 

1

1

2

 

Vận dụng kiến thức Tâm lý học trong dạy học, giáo dục

3.0

1

1

2

1

Phân tích các quan điểm khác nhau về tâm lý

 

1

1

2

2

Phân tích các phương pháp nghiên cứu tâm lý

 

1

1

2

3

Giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống

 

1

1

2

4

Vận dụng kiến thức Tâm lý học vào hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với các đối tượng học sinh cụ thể

 

1

1

3

 

Vận dụng kiến thức Giáo dục học trong dạy học, giáo dục

3.0

1

1

3

1

Phân tích các khái niệm cơ bản của Giáo dục học

 

1

1

3

2

Vận dụng các nguyên tắc giáo dục

 

1

1

3

3

Xác định nội dung giáo dục

 

1

1

3

4

Sử dụng phương pháp giáo dục phù hợp với các đối tượng học sinh cụ thể

 

1

1

4

 

Hiểu biết kiến thức về ngành sư phạm

2.5

1

1

4

1

Hiểu mục tiêu của ngành

 

1

1

4

2

Hiểu vai trò, ý nghĩa của ngành

 

1

1

4

3

Hiểu cấu trúc và nội dung của hoạt động sư phạm

 

1

1

4

4

Hiểu yêu cầu đổi mới ngành sư phạm

 

1

1

5

 

Sử dụng ngoại ngữ 2 trong học tập và giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

2.5

1

1

5

1

Hiểu biết hệ thống kiến thức cơ bản ngoại ngữ 2

 

1

1

5

2

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 2 trong giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

 

1

1

6

 

Ứng dụng tin học trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu

3.0

1

1

6

1

Phân tích các khái niệm cơ bản của công nghệ thông tin

 

1

1

6

2

Ứng dụng các tính năng cơ bản của MS-Office trong học tập và nghiên cứu

 

1

1

6

3

Sử dụng Internet trong học tập và nghiên cứu

 

1

1

6

4

Khai thác và các ứng dụng các phần mềm phục vụ việc dạy và học tiếng Anh

 

1

2

 

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

1

2

1

 

Hiểu và vận dụng tiếng Anh tổng hợp tương đương bậc 3 (B1)

2.5

1

2

1

1

Hiểu biết kiến thức và vận dụng kỹ năng tiếng Anh tổng hợp tương đương bậc 2

 

1

2

1

2

Hiểu biết kiến thức và vận dụng kỹ năng tiếng Anh tổng hợp tương đương bậc 3-

 

1

2

1

3

Hiểu biết kiến thức và vận dụng kỹ năng tiếng Anh tổng hợp tương đương bậc 3

 

1

2

2

 

Vận dụng kiến thức tiếng Anh tương đương bậc 5 (C1)

3.5

1

2

2

1

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 4-(B2-)

 

1

2

2

2

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 4 (B2)

 

1

2

2

3

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 5-(C1-)

 

1

2

2

4

Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 5 (C1)

 

1

2

3

 

Hiểu biết kiến thức lý luận ngôn ngữ Anh

2.5

1

2

3

1

Hiểu biết kiến thức cơ bản về ngữ âm và vận dụng các quy tắc phát âm trong giao tiếp tiếng Anh

 

1

2

3

2

Hiểu biết kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh và vận dụng ngữ pháp hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh

 

1

2

3

3

Hiểu biết kiến thức về từ, ngữ, thành phần cấu tạo từ, quá trình tạo từ, ý nghĩa của từ và câu từ đó vận dụng linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh

 

1

2

4

 

Hiểu biết về lược sử Văn học Anh

2.5

1

2

4

1

Trình bày khái lược lịch sử phát triển của Văn học Anh qua từng giai đoạn lịch sử

 

1

2

4

2

Trình bày về một số trào lưu văn học, thể loại, tác giả và tác phẩm văn học tiêu biểu

 

1

2

4

3

Phân tích so sánh trào lưu văn học về các khía cạnh như thể loại, chủ điểm, tuyến nhân vật

 

1

2

4

4

Dịch được một số trích đoạn của tác phẩm văn học tiêu biểu

 

1

2

5

 

Hiểu biết về cách thức chuyển dịch ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh

2.5

1

2

5

1

Nhận diện loại hình văn bản

 

1

2

5

2

Hiểu biết kiến thức biên dịch ở cấp độ câu, cấp độ ý, cấp độ toàn văn bản

 

1

2

5

3

Diễn giải các bước dịch văn bản

 

1

2

5

4

Giải thích các kỹ thuật và chiến lược dịch loại hình văn bản

 

1

2

6

 

Hiểu biết tiếng Anh chuyên ngành

2.5

1

2

6

1

Hiểu biết kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

 

1

2

6

2

Hiểu biết kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Văn phòng

 

1

2

6

3

Hiểu biết kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

 

1

3

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

1

3

1

 

Hiểu biết lý luận dạy học tiếng Anh

2.5

1

3

1

1

Hiểu biết cơ bản về lịch sử phát triển các PPGD tiếng Anh

 

1

3

1

2

Nhận diện và phân tích được các đặc trưng của các đường hướng và PPGD tiếng Anh

 

1

3

1

3

Phân tích được các nguyên lý và quy trình dạy học tiếng Anh

 

1

3

1

4

Phân tích được các đặc điểm của các PPDH học tích cực cần được sử dụng trong dạy học tiếng Anh

 

1

3

2

 

Luận giải các vấn đề về ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

2.5

1

3

2

1

Phân tích đối chiếu các bình diện ngôn ngữ để hình thành năng lực giảng dạy tiếng Anh

 

1

3

2

2

Phân tích các vấn đề về kết cấu văn bản và cấu trúc hội thoại tiếng Anh để cải thiện năng lực giao tiếp khẩu ngữ và bút ngữ

 

1

3

2

3

Phân tích các biện pháp sử dụng câu, từ trong giao tiếp và hàm ý trong giao tiếp để phát triển tư duy ngôn ngữ trong giao tiếp và giảng dạy tiếng Anh

 

1

3

3

 

Vận dụng các hình thức tổ chức hoạt động dạy học

3.0

1

3

3

1

Vận dụng các hình thức tổ chức hoạt động cặp nhóm

 

1

3

3

2

Vận dụng các thủ thuật hướng dẫn thực hiện các hoạt động học tập

 

1

3

3

3

Phân tích các kỹ thuật sửa lỗi sai cho học sinh

 

1

3

3

4

Thực hiện các thao tác sử dụng bảng và giáo cụ trợ giảng

 

1

3

3

5

Vận dụng các cách thức tổ chức lớp học

 

1

3

4

 

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kiến thức ngôn ngữ

3.5

1

3

4

1

Phân tích và vận dụng các kỹ thuật giảng dạy từ vựng

 

1

3

4

2

Phân tích và vận dụng các kỹ thuật giảng dạy ngữ âm

 

1

3

4

3

Phân tích và vận dụng các kỹ thuật giảng dạy ngữ pháp và cấu trúc ngôn ngữ

 

1

3

4

4

Thiết kế giáo án bài dạy ngữ liệu

 

1

3

5

 

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ

3.5

1

3

5

1

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kỹ năng tiếp thu ngôn ngữ (nghe – đọc)

 

1

3

5

2

Vận dụng các kỹ thuật giảng dạy kỹ năng sản sinh ngôn ngữ (nói – viết)

 

1

3

5

3

Tổ chức và thực hiện các hoạt động giao tiếp trong lớp học

 

1

3

5

4

Tổ chức và tiến hành các hoạt động tìm hiểu văn hóa trong lớp học

 

1

3

5

5

Phân tích và thực hiện các bài tập dự án

 

1

3

6

 

Vận dụng kiến thức về kiểm tra đánh giá bộ môn tiếng Anh

3.0

1

3

6

1

Phân tích ý nghĩa của việc kiểm tra đánh giá

 

1

3

6

2

Luận giải các nguyên tắc cơ bản về thiết kế bài kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

 

1

3

6

3

Phân tích và lựa chọn các loại hình kiểm tra phù hợp với mục tiêu và trình độ của học sinh

 

1

3

6

4

Thiết kế các bài kiểm tra trong chương trình tiếng Anh phổ thông

 

1

3

7

 

Hiểu biết phương pháp NCKH chuyên ngành tiếng Anh

2.5

1

3

7

1

Hiểu biết lý luận cơ bản về NCKH

 

1

3

7

2

Hiểu biết cách thức tiến hành nghiên cứu vấn đề thông qua hành động (Action Research)

 

1

3

7

3

Diễn giải những phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản

 

1

3

7

4

Diễn giải các phương pháp thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp số liệu

 

1

3

7

5

Diễn giải cách thức trình bày một nghiên cứu

 

1

3

8

 

Phân tích, xây dựng, phát triển chương trình và học liệu giảng dạy tiếng Anh

3.0

1

3

8

1

Hiểu biết các đường hướng xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Anh

 

1

3

8

2

Phân tích chương trình, nội dung và cấu trúc sách giáo khoa tiếng Anh

 

1

3

8

3

Hiểu biết cách thức phát triển học liệu bổ trợ cho việc dạy và học

 

1

3

8

4

Bổ sung, điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu và mục tiêu dạy học

 

1

3

9

 

Vận dụng kiến thức về văn hóa, lịch sử, chính trị-xã hội các quốc gia nói tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh

2.5

1

3

9

1

Hiểu biết về văn hóa, lịch sử, chính trị-xã hội Anh-Mỹ

 

1

3

9

2

Văn hóa, lịch sử, chính trị-xã hội các nước Bắc Âu

 

1

3

9

3

Văn hóa, lịch sử, chính trị-xã hội Úc, New Zealand

 

1

3

10

 

Vận dụng kiến thức về giao tiếp giao văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh

2.5

1

3

10

1

Hiểu biết sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và phương Đông, nguyên nhân sốc văn hóa/xung đột văn hóa, ngưng trệ giao tiếp

 

1

3

10

2

Hiểu được các chiến lược giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa (chiến lược tránh sốc văn hóa, xung đột văn hóa, ngưng trệ giao tiếp)

 

1

4

 

 

Kiến thức thực tập

 

1

4

1

 

Lập kế hoạch giảng dạy và các hoạt động giáo dục

3.5

1

4

1

1

Phân tích đối tượng học sinh, phong cách học, nhu cầu, kỳ vọng

 

1

4

1

2

Phân tích vai trò, vị trí môn học, bài học

 

1

4

1

3

Xây dựng hệ thống mục tiêu và nội dung dạy học

 

1

4

1

4

Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục

 

1

4

2

 

Áp dụng các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

3.5

1

4

2

1

Xây dựng hệ thống học liệu, các nguồn hỗ trợ dạy học

 

1

4

2

2

Vận dụng các hình thức tổ chức, phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp

 

1

4

2

3

Thiết kế hình thức, tiêu chí kiểm tra đánh giá phù hợp

 

1

4

2

4

Thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ

 

1

4

3

 

Vận dụng cách thức đánh giá và cải tiến các hoạt động giảng dạy và giáo dục

3.0

1

4

3

1

Vận dụng các hình thức đánh giá các hoạt động giảng dạy và giáo dục

 

1

4

3

2

Vận dụng các phương thức cải tiến hoạt động giảng dạy và giáo dục

 

II

 

 

 

KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP

 

2

1

 

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

2

1

1

 

Thiết kế hoạt động dạy học

3.5

2

1

1

1

Thiết kế mục tiêu dạy học môn Tiếng Anh

 

2

1

1

2

Thiết kế nội dung và phương pháp dạy học môn Tiếng Anh

 

2

1

1

3

Thiết kế các hình thức tổ chức dạy học môn Tiếng Anh

 

2

1

2

 

Tổ chức hoạt động dạy học

3.5

2

1

2

1

Tổ chức hoạt động dạy học chính khóa môn Tiếng Anh

 

2

1

2

2

Tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Tiếng Anh

 

2

1

3

 

Tổ chức hoạt động giáo dục

3.5

2

1

3

1

Tổ chức hoạt động giáo dục qua dạy học Tiếng Anh

 

2

1

3

2

Điều chỉnh hoạt động giáo dục

 

2

1

4

 

Xây dựng, quản lý hồ sơ dạy học

3.5

2

1

4

1

Phân tích hồ sơ dạy học

 

2

1

4

2

Lập kế hoạch lưu trữ, quản lý hồ sơ dạy học Tiếng Anh

 

2

1

4

3

Thực hiện xây dựng, quản lý hồ sơ dạy học Tiếng Anh

 

2

1

5

 

Tổ chức các hoạt động tìm hiểu, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội thông qua bài tập dự án, các buổi ngoại khóa

3.0

2

1

5

1

Tổ chức cho học sinh tìm hiểu các vấn đề xã hội

 

2

1

5

2

Tổ chức cho học sinh tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

 

2

1

6

 

Phát triển chương trình và học liệu

3.0

2

1

6

1

Thực hiện chương trình dạy học môn Tiếng Anh

 

2

1

6

2

Bổ sung, điều chỉnh, phát triển và thiết kế chương trình dạy học môn Tiếng Anh

 

2

1

6

3

Phát triển học liệu để bổ trợ việc dạy và học tiếng Anh

 

2

1

7

 

Áp dụng các phương thức kiểm tra đánh giá bộ môn Tiếng Anh

3.0

2

1

7

1

Thiết kế các tiêu chí, công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học

 

2

1

7

2

Vận dụng các tiêu chí, công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học

 

2

1

7

3

Lựa chọn và áp dụng các hình thức kiểm tra đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết

 

2

2

 

 

Phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

 

2

2

1

 

Thể hiện sự yêu nghề, yêu mến học sinh

3.0

2

2

1

1

Thể hiện sự gắn bó với nghề

 

2

2

1

2

Biết vinh danh nghề

 

2

2

1

3

Thể hiện sự đồng cảm và tôn trọng học sinh

 

2

2

2

 

Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, làm việc có trách nhiệm

3.0

2

2

2

1

Tuân thủ các nguyên tắc giáo dục trong hành xử

 

2

2

2

2

Thể hiện các tiêu chuẩn nhân văn trong hành xử

 

2

2

2

3

Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp

 

2

2

3

 

Thể hiện tính trung thực trong nghề nghiệp

3.0

2

2

3

1

Thể hiện tính trung thực trong tự đánh giá bản thân

 

2

2

3

2

Thể hiện tính trung thực trong đánh giá học sinh

 

2

2

3

3

Thể hiện tính trung thực trong đánh giá đồng nghiệp

 

2

2

4

 

Thể hiện tính kỷ luật, tuân thủ quy định của nghề nghiệp

3.0

2

2

4

1

Thể hiện tính kỷ luật trong việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục

 

2

2

4

2

Tuân thủ các quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

 

2

2

4

3

Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong Luật giáo dục

 

2

3

 

 

Năng lực cá nhân

 

2

3

1

 

Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo

3.0

2

3

1

1

Vận dụng tư duy hệ thống

 

2

3

1

2

Vận dụng tư duy phê phán

 

2

3

1

3

Vận dụng tư duy sáng tạo

 

2

3

2

 

Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học, giáo dục

3.0

2

3

2

1

Phân tích vấn đề cần giải quyết

 

2

3

2

2

Lựa chọn cách thức tiếp cận vấn đề

 

2

3

2

3

Phác thảo các phương án giải quyết vấn đề

 

2

3

2

4

Lựa chọn phương án tối ưu

 

2

3

3

 

Có khả năng thuyết trình

3.0

2

3

3

1

Hiểu và phân tích đối tượng dự thính

 

2

3

3

2

Xác định mục đích, nội dung, phương pháp thuyết trình

 

2

3

3

3

Giải quyết các tình huống phát sinh trong thuyết trình

 

2

3

3

4

Trình bày bài thuyết trình rõ ràng, dễ hiểu, lô-gic, đúng thời gian quy định

 

2

3

4

 

Có khả năng tự nghiên cứu và tự học suốt đời

3.0

2

3

4

1

Xác định mục đích tự nghiên cứu và tự học suốt đời

 

2

3

4

2

Lựa chọn nội dung tự nghiên cứu và tự học suốt đời

 

2

3

4

3

Sử dụng phương pháp tự nghiên cứu và tự học suốt đời

 

2

3

4

4

Điều chỉnh hoạt động tự nghiên cứu và tự học suốt đời

 

2

3

5

 

Có khả năng vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá

3.0

2

3

5

1

Vận dụng CNTT để thiết kế bài giảng

 

2

3

5

2

Vận dụng CNTT để thực hiện bài giảng

 

2

3

5

3

Vận dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá

 

2

3

5

4

Vận dụng CNTT trong quản lý hồ sơ và học liệu

 

III

 

 

 

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

 

3

1

 

 

Kỹ năng làm việc nhóm

 

3

1

1

 

Phác thảo mục tiêu và kế hoạch làm việc nhóm

3.0

3

1

1

1

Phác thảo mục tiêu của nhóm dựa trên nhu cầu, đặc điểm cá nhân

 

3

1

1

2

Lập kế hoạch cho hoạt động nhóm dựa trên năng lực của cá nhân

 

3

1

2

 

Triển khai hoạt động nhóm

3.0

3

1

2

1

Thực hiện quy trình làm việc nhóm theo mục tiêu và kế hoạch

 

3

1

2

2

Thực hiện kế hoạch nhóm theo trách nhiệm được phân công

 

3

1

2

3

Chia sẻ các ý kiến thông tin giữa các thành viên trong nhóm

 

3

1

2

4

Cộng tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành công việc

 

3

1

3

 

Triển khai phát triển nhóm

3.0

3

1

3

1

Triển khai kỹ năng duy trì và phát triển nhóm

 

3

1

3

2

Triển khai kỹ năng phát triển các cá nhân trong nhóm

 

3

1

3

3

Triển khai các chiến lược giao tiếp và báo cáo nhóm

 

3

1

4

 

Dẫn dắt lãnh đạo nhóm và hợp tác hiệu quả

3.0

3

1

4

1

Quản trị quá trình làm việc nhóm

 

3

1

4

2

Hướng dẫn và cố vấn

 

3

1

4

3

Tạo đồng thuận, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau

 

3

1

4

4

Tạo đoàn kết, giả quyết mâu thuẫn, hợp tác thực hiện nhiệm vụ của nhóm

 

3

2

 

 

Giao tiếp

 

3

2

1

 

Xây dựng chiến lược giao tiếp sư phạm và ứng xử phù hợp với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp trong nhà trường và ngoài xã hội

3.0

3

2

1

1

Phân tích tình huống giao tiếp, mục đích giao tiếp

 

3

2

1

2

Nhận diện đặc điểm của đối tượng giao tiếp, bối cảnh giao tiếp

 

3

2

1

3

Xây dựng các hình thức giao tiếp và ứng xử sư phạm

 

3

2

2

 

Áp dụng phương thức giao tiếp bằng văn bản

3.0

3

2

2

1

Định dạng đúng văn bản

 

3

2

2

2

Thể hiện văn phong mạnh lạc và trôi chảy

 

3

2

2

3

Sử dụng ngôn ngữ chính xác (đúng chính tả và ngữ pháp)

 

3

2

3

 

Áp dụng phương thức giao tiếp điện tử/đa phương tiện

3.0

3

2

3

1

Hình thành thói quen sử dụng thư điện tử, tin nhắn và hội thảo qua video

 

3

2

3

2

Thực hiện các hình thức giao tiếp qua diễn đàn, mạng xã hội

 

3

3

 

 

Giao tiếp bằng ngoại ngữ

 

3

3

1

 

Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp tương đương bậc 5 (C1)

3.5

3

3

1

1

Sử dụng tiếng Anh đọc hiểu tài liệu liên quan đến giảng dạy tiếng Anh

 

3

3

1

2

Sử dụng tiếng Anh để soạn giáo án, thiết kế bài giảng

 

3

3

1

3

Sử dụng tiếng Anh để thiết kế chương trình giảng dạy theo yêu cầu

 

3

3

1

4

Sử dụng tiếng Anh trong dạy học

 

3

3

1

5

Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong môi trường đa văn hóa

 

3

3

2

 

Sử dung ngoại ngữ 2 trong giao tiếp tương đương bậc 3 (B1)

2.5

3

3

2

1

Có khả năng đọc các văn bản với các chủ để quen thuộc bằng ngoại ngữ 2

 

3

3

2

2

Có khả năng viết hoặc trình bày các vấn đề đơn giản bằng ngoại ngữ 2

 

3

3

2

3

Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng ngoại ngữ 2

 

IV

 

 

 

NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG (C), THIẾT KẾ (D) THỰC HIỆN (I), ĐÁNH GIÁ & CẢI TIẾN (E) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, GIÁO DỤC

 

4

1

 

 

Nhận biết bối cảnh xã hội

 

4

1

1

 

Xác định tác động của bối cảnh xã hội đến việc dạy và học tiếng Anh

2.0

4

1

1

1

Hiểu biết bối cảnh văn hóa, xã hội, kinh tế của đất nước

 

4

1

1

2

Hiểu biết tác động của xã hội với việc dạy và học tiếng Anh

 

4

1

2

 

Hiểu biết bối cảnh quốc tế và khu vực để thực hiện việc dạy học tiếng Anh

2.0

4

1

2

1

Hiểu biết tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập

 

4

1

2

2

Hiểu biết tác động của bối cảnh quốc tế, khu vực với việc dạy và học tiếng Anh

 

4

2

 

 

Hiểu bối cảnh nhà trường và ngành giáo dục

 

4

2

1

 

Hiểu biết bối cảnh của nhà trường và ngành giáo dục

2.5

4

2

1

1

Hiểu biết tầm quan trọng của nhà trường trong cộng đồng

 

4

2

1

2

Hiểu biết bối cảnh của nhà trường, của ngành giáo dục để tổ chức giảng dạy hiệu quả

 

4

2

2

 

Xác định tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, mục tiêu và kế hoạch của nhà trường

2.5

4

2

2

1

Xác định tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược của nhà trường

 

4

2

2

2

Xác định mục tiêu và kế hoạch của nhà trường

 

4

2

2

3

Hiểu biết các quy định của trường và của ngành giáo dục

 

4

3

 

 

Hình thành ý tưởng dạy học

 

4

3

1

 

Phác thảo mục tiêu dạy học

3.5

4

3

1

1

Xác định mục tiêu về kiến thức

 

4

3

1

2

Xác định mục tiêu về kỹ năng

 

4

3

1

3

Xác định mục tiêu về thái độ

 

4

3

1

4

Xác định mục tiêu về năng lực

 

4

3

2

 

Lựa chọn chương trình dạy học

3.5

4

3

2

1

Xác định chương trình trong mối quan hệ với chuẩn đầu ra, mục tiêu, đối tượng dạy học

 

4

3

2

2

Phân tích mục đích, yêu cầu của chương trình

 

4

3

2

3

Thực hiện chương trình theo kế hoạch

 

4

3

3

 

Phác thảo quy trình dạy học

3.5

4

3

3

1

Phân tích tính hệ thống của quy trình dạy học

 

4

3

3

2

Thực hiện các bước của quy trình dạy học

 

4

3

3

3

Điều chỉnh quy trình dạy học

 

4

3

4

 

Dự kiến hoạt động giáo dục và hướng nghiệp cho học sinh

3.0

4

3

4

1

Dự kiến hoạt động giáo dục cho học sinh

 

4

3

4

2

Dự kiến hoạt động hướng nghiệp cho học sinh

 

4

4

 

 

Thiết kế chương trình, kế hoạch dạy học

 

4

4

1

 

Xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học

3.5

4

4

1

1

Xác định mục tiêu dạy học

 

4

4

1

2

Xác định nội dung dạy học

 

4

4

1

3

Lựa chọn phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp

 

4

4

2

 

Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học

3.5

4

4

2

1

Lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với bài học chính khóa

 

4

4

2

2

Lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với bài học ngoại khóa

 

4

4

2

3

Lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá thích hợp

 

4

4

2

4

Lựa chọn hình thức hướng dẫn học sinh tự học

 

4

4

3

 

Xây dựng kế hoạch dạy học

3.5

4

4

3

1

Xây dựng kế hoạch cho toàn khóa

 

4

4

3

2

Xây dựng kế hoạch cho từng kỳ học, từng năm học

 

4

4

3

3

Xây dựng kế hoạch cho từng lớp học

 

4

4

3

4

Xây dựng kế hoạch cho từng bài học

 

4

5

 

 

Thực hiên hoạt động dạy học, giáo dục

 

4

5

1

 

Thực hiện kế hoạch dạy học

3.5

4

5

1

1

Thực hiện kế hoạch dạy học toàn khóa

 

4

5

1

2

Thực hiện kế hoạch dạy học từng kỳ học, từng năm học

 

4

5

1

3

Thực hiện kế hoạch dạy học từng lớp học

 

4

5

1

4

Thực hiện kế hoạch dạy học từng bài học

 

4

5

2

 

Giám sát, kiểm tra, đánh giá

3.0

4

5

2

1

Triển khai kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động dạy học chính khóa

 

4

5

2

2

Triển khai kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động ngoại khóa

 

4

5

2

3

Triển khai kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động tự học của học sinh

 

4

5

3

 

Xử lý các tình huống sư phạm

3.5

4

5

3

1

Phân tích tình huống sư phạm

 

4

5

3

2

Thực hiện xử lý tình huống sư phạm

 

4

5

3

3

Tổ chức rút kinh nghiệm

 

4

5

4

 

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

3.0

4

5

4

1

Xác định mục đích, yêu cầu hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 

4

5

4

2

Lựa chọn hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 

4

5

4

3

Thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 

4

5

4

4

Tổ chức rút kinh nghiệm

 

4

5

5

 

Tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng nghiệp

3.0

4

5

5

1

Tư vấn về nhận thức bản thân và điều chỉnh hành vi

 

4

5

5

2

Tư vấn, hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

 

4

6

 

 

Đánh giá và cải tiến

 

4

6

1