TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Số: 38/QĐ-KSPNN                                                             Nghệ An, ngày 05 tháng 12  năm 2018

  

     QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp,  năm học 2018 – 2019

 


TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

Căn cứ Quyết định thành lập khoa Ngoại Ngữ ngày 27/10/1994 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào yêu cầu của Nhà trường về việc tăng cường công tác quản lý toàn diện các mặt hoạt động đối với các lớp sinh viên;

Xét đề nghị của Trợ lý Quản lý sinh viên;

 

      QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử cán bộ phụ trách lớp sinh viên khóa 56 – 59 ( Có DS kèm theo)

Điều 2: Các cán bộ có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm theo dõi mọi hoạt động của lớp được phân công, thường xuyên báo cáo tình hình lớp trước Tổ bộ môn và định kỳ hàng tháng dự sinh hoạt lớp theo lịch của Nhà trường, cùng với Trợ lý QLSV chỉ đạo Ban cán sự lớp, đoàn triển khai các hoạt động theo kế hoạch đạt kết quả tốt.

Điều 3: Các cán bộ có tên ở điều 1 và Tổ bộ môn có cán bộ được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

        

 Nơi nhận:                                                                                                                       

     - Như điều 3                                                                                     TRƯỞNG KHOA

     - Lưu VP và QLSV                                                               

 

 

                                                                                                           TS. Nguyễn Thị Kim Anh  

 

PHÂN CÔNG CÁN BỘ CHỦ NHIỆM LỚP
NĂM HỌC 2018 - 2019
TT Lớp Số lượng sv Lớp trưởng Số điện thoại Họ và tên CB chủ nhiệm Số điện thoại
1. 56A1 33 Nguyễn Thị Mai 962735992 Hoàng Tăng Đức 912226151
2. 56A2 38 Trương Thị Ngọc Ánh 986174513 Trần Thị Ngọc Yến 948287264
3. 56B1 44 Trần Thị Kim Quỳnh 1678715993 Phan Thị Hương 917629226
4. 56B2 42 Nguyễn Thị Thùy 1678957118 Nguyễn Hữu Quyết 93430888
5. 56B3 41 NGUYỄN THÚY TRÀ 965493643 Nguyễn Thị Lan Phương 989095359
6. 56B4 38 MAI THỊ HUYỀN 964605166 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 94794177
7. 56B5 37 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 1629907464 Lê Minh Tân 989750330
8. 57A 55 Lê Hằng Phương 968755282 Nguyễn Thị Bích Hiền 912433929
9. 57B1 50 Đặng Thị Trang 1632510505 Cao Thị Phương 915235496
10. 57B2 54 Mai Hương Giang 988188754 Vũ Thị Việt Hương 989546440
11. 57B3 47 Hồ Thị Như Quỳnh 944866334 Nguyễn Thị Tường 904142456
12. 58A1 42 Nguyễn Cẩm Hoài Thu 946011199 Trần Thị Khánh Tùng 982295595
Nguyễn Lê Hoài Thu 944240563
13. 58A2 39 Nguyễn Thị Thùy Linh 946011199 Trần Giang Nam 945547077
Lê Thị Thanh Bình 917368737
14. 58A3 40 Nguyễn Thúy Hằng 942350345 Lê Thái Bình 902225505
Trần Thị Thu Trang 947178246
15. 58B1 53 Nguyễn Thị Thu Hà 34431114 Trương Thị Minh 903263606
Võ Thị Hồng Minh 988704068
16. 58B2 46 Nguyễn Minh Hiếu 943357937 Lê Thị Thuý Hà 983594733
Hoàng Thị Chung 985989116
17. 58B3 41 Phạm Trần Quỳnh Mai 0384794739 Nguyễn Duy Bình 982812309
Đinh Thị Mai Anh 904989862
18. 58B4 46 Nguyễn Đôn Hải Quang 01687093269 Thái Anh Tuấn 916807668
Trần Thị Phương Thảo 904392924
19. 58B5 43 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1883273934 Phạm Xuân Sơn 989859288
Phạm Thị Lương Giang 983717782
20. 59A 56 Bùi Thị Thảo Duyên 1237286038 Nguyễn Thị Tô Hằng 984466144
Nguyễn Thị Hồng Thắm 976605079
21. 59B1 60 Lê Thị Nga 1699964897 Lê Thị Tuyết Hạnh 898606686
22. 59B2 62 Phạm Thị Thương 1635021100 Nguyễn Thị Lành 936531777
Nguyễn Thị Lam Giang 983577751
23. 59B3 65 Kiều Thị Minh Tâm 943343066 Nguyễn Thị Phương Thảo 974270092
Nguyễn Thị Liên 983280399
24. 59B4 62 Nguyễn Thị Khánh Ly 1883787238 Nguyễn Thị Hiền Lương 912480100
Trần Thị Vân Anh 902187097
Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2018
TRƯỞNG KHOA TL.QLSV