MẪU BÌA LUẬN VĂN CÓ IN CHỮ NHŨ KHỔ 210 x 297 mm

 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

VINH UNIVERSITY

 

 

 

 


NGUYỄN VĂN A

 

 

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

MASTER’S THESIS IN EDUCATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghệ An, 2014


MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN VĂN (title page)

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

VINH UNIVERSITY

 

 

 

 


NGUYỄN VĂN A

 

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

 

 

Major: Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Code: 60140111

 

 

 

MASTER’S THESIS IN EDUCATION

 

SUPERVISOR:

Nguyễn Văn B, Assoc. Prof., Ph.D. (hướng dẫn là PGS. TS)

Nguyễn Văn B, Ph.D. ((hướng dẫn là TS)

Nguyễn Văn B, M.A. (hướng dẫn là thạc sĩ)

 

 

 

 

Nghệ An, 2014

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

1. Trình bày chung

- Đóng bìa cứng, in chữ nhũ (Mẫu 1)

- Trang phụ bìa (Mẫu 2)

2. Bố cục

- Trang bìa cứng

- Trang phụ bìa

- Mục lục

- Danh mục các chữ viết tắt

- Danh mục các bảng biểu

- Mở đầu

Chương 1 

(Không đánh chữ số La Mã)

1.1….

1.2….

Chương 2

2.1.…

2.2.…

Chương 3

3.1….

3.2….

- Kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục

 

3. Soạn thảo văn bản

- Giấy A4, nội dung với số lượng từ 60 đến 80 trang.

- Chữ Times New Roman, cỡ 13, dãn dòng 1,5 lines; mật độ chữ bình thường.

- Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3,0 cm; lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2 cm

- Số trang đánh ở giữa, bên dưới, bắt đầu từ mục lục.

- Nếu có hình hoặc bảng nằm ngang, đầu bảng/hình nằm về phía lề trái.

 

4. Viết tắt

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng nhiều lần trong luận văn

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế

- Nếu ít từ viết tắt, có thể viết toàn bộ cụm từ lần đầu với chữ viết tắt trong ngoặc đơn

- Nếu nhiều từ viết tắt, lập bảng các chữ viết tắt ở đầu luận văn, xếp theo thứ tự ABC của chữ viết tắt

Mẫu bảng chữ viết tắt:

AFTA:ASEAN Free Trade Area

Khu vực thương mại tự do ASEAN

 

5. Tài liệu tham khảo

5.1. Trong phần viết luận văn

- Trích dẫn một tác giả:
Viết họ của tác giả và năm xuất bản:

Ví dụ:             + From theory on bounded rationality (Simon, 1945), …
                       + Simon (1945) posited that …

- Trích dẫn hai tác giả:
Ví dụ:             + As has been shown (Leiter & Maslach, 1998), …
                        + As Leiter and Maslach (1998) demonstrated, …

- Trích dẫn ba tác giả trở lên

+ Lần đầu tiên xuất hiện trích dẫn, viết họ của tất cả các tác giả và năm xuất bản

Ví dụKahneman, Knetsch, and Thaler (1991) found …

+ Các lần tiếp theo viết họ của tác giả đầu tiên và thêm chữ ‘et al.’ kèm theo năm xuất bản.

Ví dụKahneman et al. (1991) found …
- Trích dẫn trang:

Khi trích dẫn nguyên văn cần trích dẫn thông tin về trang, chương …

Ví dụ:             + (Stigter & Das, 1981, p. 96)
+ De Waal (1996) overstated the case when he asserted that "we seem to be reaching ... from the hands of philosophers" (p. 218).

 

5.2. Trong mục lục tài liệu tham khảo

- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…)

- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

- Các ví vụ:

* Bài báo

Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time171(4), 54-60.

* Bài báo online

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of ommitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

Sách

+ Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

+ Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.
Sách xuất bản lần hai/ba…

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Luận án/luận văn

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation).

* Từ điển

Sadie, S., & Tyrrell, J. (Eds.). (2002). The new Grove dictionary of music and musicians (2nd ed., Vols. 1-29). New York, NY: Grove.

Web site

National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008, from http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về nguyên tắc trích dẫn, tham khảo cuốn   “the Publication Manual of the American Psychological Association

 

6. Đánh số thứ tự bảng biểu

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ ba trong chương 2)

- Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc)

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có)

- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng.

 

7. Đánh số các chương, mục và tiểu mục

- Sử dụng số Arab, không dùng chữ số La Mã

- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số

- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục

 

Mẫu:

Chương 1

BỐI CẢNH QUỐC TẾ …

1.1. Bối cảnh thế giới

1.1.1.

1.1.2.

1.2. Bối cảnh khu vực

Chương 2

 

2.1. …

2.2.

 

 

8. Phần mở đầu: Cần có các nội dung sau

- Mục đích, ý nghĩa của đề tài (Lý do lựa chọn đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn)

- Lịch sử nghiên cứu vấn đề (trong nước và ngoài nước)

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cơ sở lý luận, giả thuyết khoa học)

- Cấu trúc của luận văn (Nội dung chính của từng chương)