Sư phạm Ngoại ngữ trường Vinh

Bao nhiêu gian khó ân tình bấy nhiêu.

Đi xa mong nhớ bao điều

Ngày về gặp lại lòng nhiều vấn vương

Ngoại ngữ ơi! Nhớ và thương

Ngoại ngữ ơi! Cứ muôn phương tung trời!

 

Bởi chưng gốc tốt rễ tươi

Cây đơm trái ngọt dâng đời hoa thơm.

Cùng chăm cho lá xanh hơn

Tay vun tay xới đẹp thêm mùa vàng.

Trời trong cao rộng thênh thang

Ngoại ngữ tung cánh đại bàng vươn xa!

Năm châu bốn bể là nhà

Anh- Trung-  Nga - Pháp chan hòa bền lâu.

Ngày xưa hay đến mai sau

Sư phạm Ngoại ngữ – thương nhau tìm về!

 

Nguyễn Thị Hồng Thắm
Giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ