Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Văn phòng Khoa, Ban Chủ nhiệm Khoa đã chủ trì cuộc họp các cán bộ chủ chốt của Khoa và đã tiến hành giới thiệu 15 thành viên Hội đồng Khoa gồm Ban chủ nhiệm Khoa, Trợ lý đào tạo, các trưởng phó Bộ môn, các PGS, TS và đại diện ngoài Khoa. Tại cuộc họp này, Hội đồng Khoa cũng đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng. Kết quả: TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Khoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng, TS. Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng Bộ môn Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh giữ chức Thư ký Hội đồng.

Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng Khoa đã thảo luận những vấn đề cấp bách về chuyên môn trong Khoa như đào tạo chính quy, đào tạo VLVH, đào tạo sau đại học, vấn đề quảng bá tuyển sinh và việc thành lập Ban truyền thông của Khoa.

"Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này; tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa. Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa; có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 7 thành viên, gồm: Trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu cần thiết);
b) Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa đồng ý;
c) Hội đồng khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản cuộc họp của hội đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa."