TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC

ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH

KHU VỰC, PHẠM VI ĐƯỢC GIAO

 

 

 

1.

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

SĐT: 0983.273.345

Email: nguyenthikimanh@vinhuni.edu.vn

 

 

 

Phó Trưởng khoa

phụ trách

 

Phó Bí thư chi bộ

 

Chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Khoa

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc sau:

 • Công tác chính trị tư tưởng
 • Công tác xây dựng Đảng
 • Công tác tổ chức cán bộ
 • Kê hoạch tài chính
 • Công tác thi đua và khen thưởng
 • Đào tạo sau đại học
 • Đào tạo chính quy (chuyên ngữ + hệ liên kết)
 • Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
 • Nghiên cứu khoa học, giáo trình, học liệu
 • Hợp tác quốc tế
 • Công tác khảo thí và thanh tra

 

- Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ các hoạt động của Khoa.

- Các tổ bộ môn thuộc lĩnh vực, công việc phụ trách :
+ Kỹ năng tiếng Anh

+ Lý thuyết tiếng Anh

+ Văn học- Dịch- Đất nước học tiếng Anh

+ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

- Chi bộ

- Sau đại học

- Đề án Ngoại ngữ

- Nghiên cứu khoa học

- Khảo thí và thanh tra

- Trợ lý đào tạo (Chính quy) và CVHT thuộc lĩnh vực công việc phụ trách

 

 

 

2.

 

 

 

ThS. Phan Thị Hương

SĐT:0917.629.226

Email: phanvanhuong72@gmail.com

 

 

 

Phó Trưởng Khoa

 

Chi ủy viên

 

Phụ trách các lĩnh vực công việc sau:

 • Đào tạo chính quy (không chuyên ngữ)
 • Đào tạo hệ VLVH, từ xa
 • Đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ
 • Công tác quản lý sinh viên
 • Cơ sở vật chất
 • Đoàn thanh niên và Công đoàn
 • Các nhiệm vụ khác khi được phân công

 

- Các tổ bộ môn thuộc lĩnh vực, công việc phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

- Công tác sinh viên

- Đoàn Thanh niên

- Công đoàn

- Trợ lý đào tạo (VLVH, từ xa) thuộc lĩnh vực công việc phụ trách