TT

Tên đề tài/mã số

Chủ nhiệm

Thành viên tham gia Đề tài

 

Thời gian

 

Địa điểm

1

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Tiếng Anh 2 tiếp cận CDIO

ThS. Phan Thị Hương

1. ThS. Phạm Thị Lương Giang
2. ThS. Hoàng Thị Chung
3. ThS. Nguyễn Thị Lam Giang
4. ThS. Nguyễn Thị Hiền Lương
5. TS. Nguyễn Hữu Quyết
6. ThS. Trần Thị Phương Thảo
7. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

 

 

14.00 thứ Ba(06.03.2018)

 

 

 

Tầng 6- Nhà điều hành

2

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Tiếng Pháp 1 tiếp cận CDIO

TS. Nguyễn Duy Bình

1. ThS. Trần Giang Nam
2. ThS. Trương Thị Minh

3. ThS. Thái Anh Tuấn
4. ThS. Nguyễn Thị Liên

 

 

8.00 thứ Tư (07.03.2018)

 

 

Tầng 6- Nhà điều hành

3

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Kỹ năng tổng hợp Tiếng Anh 2 tiếp cận CDIO

ThS. Trần Thị Khánh Tùng

1. ThS. Cao Thị Phương
2. TS. Trần Bá Tiến
3. ThS. Lê Thị Thúy Hà
4. ThS. Nguyễn Thị Bích Hiền

 

8.00 thứ Năm (08.03.2018)

 

Tầng 8- Nhà điều hành

4

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Hội nhập quốc tế và định hướng nghề nghiệp tiếp cận CDIO

TS. Nguyễn Hữu Quyết

1. ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
2. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hồng
3. ThS. Lê Thị Thúy Hà

 

8.00 thứ Hai (12.03.2018)

 

Tầng 6- Nhà điều hành

5

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Kỹ năng tổng hợp Tiếng Anh 3 tiếp cận CDIO

ThS. Hoàng Tăng Đức

1. ThS. Nguyễn Thị Bích Hiền
2. ThS. Vũ Thị Việt Hương
3. ThS. Lê Minh Tân
4. TS. Trần Thị Ngọc Yến

 

14.00 thứ Hai (12.03.2018)

 

Tầng 6- Nhà điều hành

6

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Tiếng Pháp 2 tiếp cận CDIO

ThS. Trương Thị Minh

1. ThS. Lưu Ngọc Bảo
2. TS. Nguyễn Duy Bình
3. ThS. Nguyễn Lê Hoài Thu
4. ThS. Phạm Xuân Sơn

 

8.00 thứ Ba (13.03.2018)

 

Tầng 6- Nhà điều hành

7

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Dẫn luận ngôn ngữ tiếp cận CDIO

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

1. ThS. Võ Thị Hồng Minh
2. PGS.TS. Lê Đình Tường
3. ThS. Đinh Thị Mai Anh

 

14.00 thứ Năm (15.03.2018)

 

Tầng 8- Nhà điều hành

8

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Tiếng Anh 1 tiếp cận CDIO

TS. Vũ Thị Hà

1. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
2. TS. Nguyễn Xuân Bình
3. ThS. Nguyễn Thị Lành
4. ThS. Lê Thái Bình
5. ThS. Trần Thị Vân Anh

 

8.00 thứ Sáu (16.03.2018)

 

Tầng 8- Nhà điều hành

9

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Kỹ năng tổng hợp Tiếng Anh 1 tiếp cận CDIO

TS. Trần Thị Ngọc Yến

1. ThS. Nguyễn Thị Tường
2. ThS. Cao Thị Phương
3. ThS. Trần Thị Thu Trang

 

14.00 thứ Sáu (16.03.2018)

 

Tầng 8- Nhà điều hành

 

Nghệ An, ngày    tháng    năm 2018

Xác nhận của đại diện lãnh đạo Viện/Khoa đào tạo

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Anh