TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC

ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH

KHU VỰC, PHẠM VI ĐƯỢC GIAO

 

 

 

1.

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

SĐT: 0983.273.345

Email: nguyenthikimanh@vinhuni.edu.vn

 

 

 

 

Trưởng khoa

Bí thư ĐBBP

 

Chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Khoa SPNN

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc sau:

- Công tác chính trị tư tưởng

- Công tác xây dựng Đảng

- Công tác tổ chức cán bộ

- Kế hoạch tài chính

- Công tác thi đua và khen thưởng

- Đào tạo sau đại học

- Đào tạo chính quy (Sư phạm tiếng Anh)

- Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

- Công tác khảo thí và thanh tra

- Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ các hoạt động của Khoa.

- Đảng bộ bộ phận

- Sau đại học

- Bộ môn PPGD tiếng Anh, Lý thuyết tiếng Anh

- Trợ lý đào tạo (Chính quy) và CVHT thuộc lĩnh vực công việc phụ trách

- Thi đua khen thưởng

- Đề án Ngoại ngữ

- Khảo thí và thanh tra

 

 

 

 

2.

 

 

 

Th.S. Phan Thị Hương

SĐT:0917.629.226

Email: phanhuong@vinhuni.edu.vn

 

 

 

 

Phó trưởng khoa

Chi ủy viên

Phụ trách các lĩnh vực công việc sau:

- Đào tạo chính quy (không chuyên ngữ)

Đào tạo hệ VLVH, từ xa

- Đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ

- Cơ sở vật chất

- Công đoàn

Các nhiệm vụ khác khi được phân công

- Các tổ bộ môn thuộc lĩnh vực, công việc phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

- Trợ lý đào tạo (VLVH, từ xa) thuộc lĩnh vực công việc phụ trách

- Công đoàn

3.

TS. Nguyễn Hữu Quyết

SĐT: 0943430888

Email: quyetnh@vinhuni.edu.vn

 

Phó trưởng khoa

Bí thư CBCB

Phụ trách các lĩnh vực công việc sau:

- Đào tạo chính quy (Ngôn ngữ Anh + hệ liên kết)

- Nghiên cứu khoa học, giáo trình, học liệu

- Hợp tác quốc tế

- Thông tin truyền thông

- Công tác quản lý sinh viên

- Đoàn thanh niên

- Các nhiệm vụ khác khi được phân công

- Các tổ bộ môn thuộc lĩnh vực, công việc phụ trách :
+ Kỹ năng tiếng Anh

+ Văn học- Dịch- Đất nước học tiếng Anh

- Chi bộ cán bộ

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin truyền thông

- Trợ lý đào tạo (Chính quy) và CVHT thuộc lĩnh vực công việc phụ trách

- Trợ lý QLHSSV; Đoàn Thanh niên

 

  • Bản phân công này đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01tháng 11 năm 2018 và sẽ được thay đổi cho phù hợp với từng thời điểm.
  • Các phó Trưởng khoa chủ động triển khai công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách và khi có sự phân công/ ủy quyền của Trưởng khoa; có các báo cáo về việc triển khai công việc với Trưởng khoa trong các buổi họp giao ban hoặc qua email/ điện thoại.
  • Khi cần có các văn bản báo cáo hay các thông báo ra bên ngoài đơn vị, phải thông báo trước với Trưởng khoa
  • Bảng phân công nhiệm vụ này được đăng lên trên website của Trường Đại học Vinh và subweb của Khoa SPNN.

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT                                                                                     TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          TS. Nguyễn Thị Kim Anh