THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (18.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

Giáo viên giảng dạy lớp CB 2

Chuyên viên phụ trách

7.30

Giao ban công tác tuần 42 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

8.30

Họp chuẩn bị Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

 

Văn phòng Khoa

BCN

Các bộ môn

THỨ 3 (19.06.2018)

14.00

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá tiếp cận CDIO Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Phòng họp tầng 6

Nhà điều hành

 

Toàn thể CBGD Khoa SPNN

THỨ 4 (20.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

CBGD, Chuyên viên phụ trách

8.00

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Hội trường A

Cán bộ theo danh sách

14.00

Họp triển khai Đề án NN quôc gia năm 2018

Phòng họp tầng 6

Nhà điều hành

BGH, Phòng KH-HTQT, KH-TC

CB Theo quyết định

19.00

Tập huấn cán bộ coi thi THPT Quốc gia năm 2018

Hội trường A

CB theo quyết định

THỨ 5 (21.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

Phòng học A1-302

CBGD, Chuyên viên phụ trách

THỨ 6 (22.06.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1-201

CBGD, Chuyên viên phụ trách

THỨ 7 (23.06.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (24.6.2018)