THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (14.05.2018)

8.00

Giao ban công tác tuần 37 Khoa SPNN

Văn phòng Khoa

Ban chủ nhiệm

8.30

 

Văn phòng Khoa

BCN, Trưởng/phó bộ môn

Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập

Bí thư LCĐ, Chủ tịch Công đoàn

trợ lý QLHSSV, Chuyên viên VP

9.30

Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế 2018

Văn phòng Khoa

BCN, Trưởng/ Phó bộ môn

Các tiểu ban theo quyết định

THỨ 3 (15.05.2018)

18.00

Họp chủ nhiệm các lớp sinh viên

Văn phòng khoa

BCN, Cố vấn học tập

Trợ lý QLHSSV, Bí thư LCĐ

Các chủ nhiệm lớp

THỨ 4 (16.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A3.202

Giáo viên giảng dạy lớp CB 1

Chuyên viên phụ trách

8.00

Họp sơ kết công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học, học kỳ I, năm học 2017 – 2018

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Ban chủ nhiệm

Trợ lý QLHSSV

16.00

Khai giảng lớp tiếng Anh B2 dành cho Cán bộ trường

Phòng họp tầng 6

Nhà điều hành

Ban chủ nhiệm

Giáo viên giảng dạy

Chuyên viên phụ trách (Q.Trang)

THỨ 5 (17.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A4-101

Giáo viên giảng dạy lớp CB 1

Chuyên viên phụ trách

14.00

Họp Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Ban nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu viên

19.30

Hội nghị cán bộ trẻ năm 2018

Hội trường A

Cán bộ trẻ khoa SPNN

(từ 35 tuổi trở xuống)

THỨ 6 (18.05.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

Phòng học A1.201

Giáo viên giảng dạy lớp CB 1

Chuyên viên phụ trách

THỨ 7 (19.05.2018)

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (20.05.2018)