THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (29.10.2018)

8.00

Trao bằng Thạc sĩ Ngành LL &PPDH Bộ môn Tiếng Anh

Hội trường A

BCN, Chủ nhiệm chuyên ngành

14.00

Giao ban công tác tuần 09.2018

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

THỨ 3 (30.10.2018)

8.00

Họp Nhóm soạn bài giảng Elearning Cao học

Văn phòng khoa

Nhóm soạn thảo

THỨ 4 (31.10.2018)

8.00

 

 

Trưởng đơn vị

14.00

Họp cán bộ giảng dạy chuyên đề Cao học tiếng Anh và tiếng Pháp (Đợt 1 và đợt 2)

Phòng họp tầng 2- NĐH

BCN, CB tham gia giảng dạy

THỨ 5 (01.11.2018)

7.30

Hội nghị Giao ban cơ quan tháng 11.2018

Hội trường tầng 8- NĐH

BCN, Bí thư CB

 

THỨ 6 (02.11.2018)

THỨ 7 (03.11. 2018)

8.00

Hội nghị Học tốt dành cho sinh viên K59

 

CBGD, LCĐ

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (04.11.2018)