THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THỨ 2 (17.09.2018)

7.30

Họp giao ban Công tác tuần 03

Văn phòng khoa

Ban chủ nhiệm

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

A1-201

CB phụ trách, CBGD

14.30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa SPNN

Văn phòng khoa

Ban chấp hành ĐBBP

18.00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa SPNN

Văn phòng khoa

Hội đồng KHĐT Khoa

THỨ 3 (18.09.2018)

 

 

 

 

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

A1-204

CB phụ trách, CBGD

 

 

 

 

THỨ 4 (19.09.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

A1-201

CB phụ trách, CBGD

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

A1-204

CB phụ trách, CBGD

THỨ 5 (20.09.2018)

7.30

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 2)

A1-204

CB phụ trách, CBGD

 

 

 

 

THỨ 6 (21.09.2018)

14.00

Lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho cán bộ (Lớp 1)

A1-201

CB phụ trách, CBGD

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 (22.09.2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT (23.9.2018)