TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA NGOẠI NGỮ                                             Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

       
   

 

                                                                                                         

 

DANH SÁCH CBGD ĐĂNG KÝ GIỜ THAO GIẢNG THÁNG RÈN NGHỀ

 

TT

HỌ TÊN

NGÀY

TIẾT

PHÒNG

MÔN HỌC

1

Trần Thị Ngọc Yến

05/3/2013

6, 7, 8

B1-304

 

2

Võ Thị Hồng Minh

07/3/2013

2, 3

A3-201

Nói nâng cao 3

3

Nguyễn Thị Lành

13/3/2013

4, 5

B2-402

Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

4

Nguyễn Lê Hoài Thu

14/3/2013

1, 2

B2-403

Ngoại ngữ 1 Tiếng Anh

5

Lê Thị Tuyết Hạnh

07/3/2013

3

B3-404

Ngoại ngữ 1 Tiếng Anh

6

Bùi Thanh Mai

19/3/2013

9, 10

A3-201

Nói nâng cao 2

7

Nguyễn Thị Lan Phương

27/3/2013

4, 5

A3-201

Phiên dịch 1

8

Phạm Xuân Sơn

15/3/2013

7, 8

A2-405

Tiếng Việt cho LHS Lào

9

Trương Thị Minh

15/3/2013

2, 3, 4, 5

B3-101

Tiếng Pháp 2

 

 

Nghệ An, ngày 28  tháng 2 năm 2013

Trưởng khoa

 

 

 

 

Trần Bá Tiến

 

Ke_hoach_Du_gio_thang_ren_nghe_2013_131203125227.doc