Chi ủy

Trần Bá Tiến
Nguyễn Hữu Quyết
Phan Thị Hương
Nguyễn Thị Kim Anh
Trần Thị Phương Thảo