A. Nội dung các hoạt động trong năm học 2014 - 2015

1. Kế hoạch tuyển sinh

1.1  Các hệ đào tạo tính giờ chuẩn

* Đại học chính quy:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/9/2014: 820 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành Sư phạm Anh:            80 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh:        120 sinh viên

  Tổng số sinh viên chính quy:                                820 sinh viên

* Đại học VHVL:

            - Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/9/2013:   202 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh mới ngành Ngôn ngữ Anh:  140 sinh viên

             Tổng số sinh viên hệ VHVL:                                 200 sinh viên

* Đại học hệ Từ xa:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/9/2013:      0 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành:                                      0 sinh viên

              Tổng số sinh viên hệ từ xa:                                      0  sinh viên

* Học viên Cao học:

 - Số lượng học viên có mặt đến ngày 01/9/2013:    34 học viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành LLPPDH tiếng Anh:   32 học viên

              Tổng số học viên Cao học:                                 32  học viên

=> Tổng số sinh viên các hệ đào tạo có mặt năm học 2014 - 2015: 1.048 sinh viên

1.2  Các hệ đào tạo không tính giờ chuẩn (Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ)

* B1 Tiếng Anh CH 21:                                                          950 học viên

* B2, C1 Tiếng Anh GVPT:                                                    300 giáo viên

* B1 Tiếng Anh Sinh viên:                                                   4000 sinh viên

=> Tổng số HV đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ trong NH2014-2015: 5.250 học viên

2. Kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Khoa

- Tổng số giờ chuẩn toàn khoa theo định mức:                          12.260 giờ

- Tổng số giờ chuẩn được miễn giảm:                                    1.861 giờ

- Tổng số giờ chuẩn còn phải đảm nhận:                                     10.399 giờ

- Tổng số giờ giảng dự kiến toàn khoa đăng ký thực hiện:         30.136 giờ

- Tổng số giờ mời thỉnh giảng:                                                  570 giờ

- Dự kiến thừa giờ toàn khoa (không tính giờ thỉnh giảng):        19.542 giờ

- Tổng số giờ dạy không tính theo giờ chuẩn:                                6.850 giờ

3. Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học 2014 – 2015

      Tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học 2014 – 2015 gồm: trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, một số thiết bị để thay thế, bảo dưỡng các phòng máy tính của khoa có tổng dự toán: 108,602,000 (Một trăm linh tám triệu, sáu trăm linh hai ngàn đồng).

      Các hạng mục đề xuất chi cụ thể:

                  Máy tính để bàn

                  Chổi lau phòng học ngoại ngữ

                  Máy hút bụi

                  Mainboard máy tính

                  Ram máy tính

                  Chuột máy tính

                  Dây mạng Internet

                  Pin cho phòng học tiếng

                  Công bảo trì, bảo dưỡng phòng máy

4. Công tác tổ chức cán bộ và kế hoạch học tập, bồi dưỡng năm học 2014 - 2015

* Công tác tổ chức cán bộ

- Đơn vị hiện có 47 cán bộ, trong đó 3 cán bộ hành chính, có 02 giảng viên nghỉ hưu trong năm học 2014 - 2015;

- Có 3 giảng viên đang tập sự,

- Dự kiến (đề nghị) tuyển mới 3 giảng viên và 01 cán bộ kỹ thuật cho phòng học ngoại ngữ.

* Kế hoạch học tập, bồi dưỡng

- Toàn khoa có 7 giảng viên và 3 giảng viên tập sự đang đi học, hoặc dự kiến đi học. Trong đó:

            3 giảng viên tập sự đang học Cao học không tập trung trong nước;

3 giảng viên đang học nghiên cứu sinh không tập trung trong nước.

            1 giảng viên đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

            1 giảng viên đang học Cao học ở nước ngoài

Dự kiến trong năm học 2014 – 2015:

            1 giảng viên đi học Cao học không tập trung trong nước

            1 giảng viên đi học NCS không tập trung trong nước

5. Kế hoạch NCKH và các HĐCM khác

5.1. Số giờ NCKH  và HĐCM khác toàn Khoa đảm nhận 

- Tổng số giờ chuẩn NCKH toàn khoa phải đảm nhận :             6.510 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH được miễn giảm:                               826 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH còn phải đảm nhận:                        5.684 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác toàn khoa phải đảm nhận :   3.530 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác được miễn giảm:                       223 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác còn phải đảm nhận:               3.307 giờ

5.2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường

* Có 3 đề tài cán bộ đang được thực hiện và dự kiến nghiệm thu tháng 12/2014

* Dự kiến, đề xuất đề tài thực hiện năm 2015:

Thực hiện 6 đề tài khoa học cấp trường với tổng kinh phí        

- Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học:                                 

- Hoạt động seminar cấp Bộ Môn: Dự kiến mỗi CBGD sẽ làm 4 - 6 báo cáo seminar tại Bộ môn. 

5.3. Các hoạt động đào tạo khác

            - Khoa SP Ngoại ngữ:

+ Thực tập nghề của SV ngành Ngôn ngữ Anh:      

                                  + Thi IELTS cho SV chuyên ngữ:                               

                        + Hội thảo nghiên cứu khoa học "Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ" với tổng dự toán                                           

- Tổ bộ môn Kỹ năng ngôn ngữ Anh:

+ Hội thi “Viết tiếng Anh” cho SV K54 chuyên ngữ:  

- Tổ bộ môn Dịch – Văn Học – Văn hóa Anh Mỹ:

+ Đêm văn hóa Anh Mỹ:                                               

                        + Thi phiên dịch giỏi:                                                    

                        + Tham quan học tập kinh nghiệm chuẩn đầu ra C1:

- Tổ bộ môn PPGD tiếng Anh:

+ Hội thi NVSP cấp khoa:                                       

                        + Hội thi NVSP cấp trường:                                     

- Tổ bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành:

                        + Tham quan học tập kinh nghiệm chuẩn đầu ra B1:  

                                                                   T/M. BCN KHOA SP NGOẠI NGỮ

                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                              TS. Trần Bá Tiến