I. ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

TT

Họ tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ hiện tại

Ngành/ Chuyên ngành

Đăng ký Đào tạo

Đăng ký bồi dưỡng tiếng Anh

Đăng ký bồi dưỡng
tin học văn phòng

Năm

Cấp độ/Ngành

1

Nguyễn Thị Lan Hương

Nữ

1976

Cử nhân

Tiếng Anh

X

 

X

V

2

Phan Thị Đào Quyên

Nữ

1991

Cử nhân

Quản lý tài nguyên

X

 

V

V

3

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nữ

1985

Cử nhân

Tiếng Nga

2018

Thạc sĩ đo lường
và đánh giá

V

V

4

Lê Hùng Việt

Nam

1986

Thạc sĩ

CNTT

X

 

V

V

II. CÁN BỘ HỖ TRỢ

TT

Họ tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ hiện tại

Ngành/ Chuyên ngành

Đăng ký Đào tạo

Đăng ký bồi dưỡng ngắn hạn

Năm

Cấp độ/Ngành

1

Lê Thái Bình

Nam

1976

Thạc sĩ

PPGD Tiếng Anh

X

X

THAM GIA CÁC ĐỢT TẬP HUẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CNTT, CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

2

Nguyễn Thị Tô Hằng

Nữ

1988

Thạc sĩ

PPGD Tiếng Anh

2019

Tiến sĩ PPGD tiếng Anh

3

Trần Giang Nam

Nam

1974

Thạc sĩ

PPGD Tiếng Pháp

X

X

4

Thái Anh Tuấn

Nam

1973

Thạc sĩ

PPGD Tiếng Pháp

2020

Tiến sĩ Ngôn ngữ

III. BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KẾ CẬN

TT

Họ tên

Giới tính

Năm sinh

Trình độ hiện tại

Ngành/ Chuyên ngành

Nhiệm vụ bồi dưỡng tại đơn vị

Đăng ký bồi dưỡng ngắn hạn

1

Nguyễn Vân Anh

1994

Nữ

Cử nhân

SP Tiếng Anh

Cô vấn học tập

THAM GIA CÁC ĐỢT TẬP HUẤN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CNTT, CÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

2

Dương Đức Ánh

1990

Nam

Cử nhân

Ngôn ngữ Anh

Cô vấn học tập

3

Trần Thị Hảo

1988

Nữ

Thạc sỹ, NCS

SP Tiếng Anh

Trợ lý đào tạo

4

Lê Minh Tân

1990

Nam

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

Trợ lý đào tạo

TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Bá Tiến