A. Nội dung các hoạt động trong năm học 2018 - 2019

1. Kế hoạch tuyển sinh

* Đại học chính quy:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 31/8/2018 :         907 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành Sư phạm Anh:                   54 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh:                 249 sinh viên

- Tổng số sinh viên chính quy tuyển sinh:                       303 sinh viên

- Tổng số sinh viên dự kiến ra trường K55 về trước:        61 sinh viên

- Tổng số sinh viên dự kiến ra trường K56:                      292 sinh viên

            * Liên kết Thái Lan:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/7/2018 :     13 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2019:                              11 sinh viên      

- Tổng số sinh viên năm học 2018 - 2019:                          1210  sinh viên

* Đại học VHVL:

            - Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/7/2018 :          184 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh mới ngành Ngôn ngữ Anh:            50 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh mới ngành Sư phạm Anh:              50 sinh viên

             Tổng số sinh viên hệ VHVL:                                         284 sinh viên

* Đại học hệ Từ xa:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/7/2018 :              0 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành:                                               0 sinh viên

              Tổng số sinh viên hệ từ xa:                                               0  sinh viên

* Học viên Cao học Thạc sỹ:

 - Số lượng học viên có mặt đến ngày 01/7/2018 :                      119  HV

 - Kế hoạch tuyển sinh ngành LLPPDH tiếng Anh:                      30 HV

- Số học viên dự kiến ra trường năm học 2018 - 2019:                 61 HV

              Tổng số học viên Cao học:                                          149  học viên

Tổng số sinh viên các hệ đào tạo có mặt năm học 2018 - 2019: 1.359 SV, HV

2. Kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Khoa

- Tổng số giờ chuẩn toàn khoa theo định mức:                                     11.880 giờ

- Tổng số giờ chuẩn được miễn giảm:                                            1.330 giờ

- Tổng số giờ chuẩn còn phải đảm nhận:                                                10.550 giờ

- Tổng số giờ chuẩn giảng theo kế hoạch đào tạo:                                29.117 giờ

- Tổng số giờ do khối HC trường đảm nhận:                                   223 giờ

- Dự kiến thừa giờ toàn khoa (không tính giờ thỉnh giảng):              18.170 giờ

- Tổng số giờ giảng dạy các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ (381 lớp) 11.730 giờ

3. Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học 2018  – 2019

          Tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học 2018  – 2019         

4. Công tác tổ chức cán bộ và kế hoạch học tập, bồi dưỡng năm học 2018  – 2019

* Công tác tổ chức cán bộ

- Đơn vị hiện có 53 cán bộ, trong đó 4 cán bộ hành chính, 49 giảng viên, có 01 giảng viên nghỉ hưu trong năm học 2018  – 2019;

- Dự kiến (đề nghị) tuyển mới 02 giảng viên.

* Kế hoạch học tập, bồi dưỡng

- Toàn khoa có 6 giảng viên đang đi học, trong đó:

            03 giảng viên đang học thạc sỹ  không tập trung trong nước.

03 giảng viên đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

-Kế hoạch năm học 2018  – 2019:

            01 giảng viên đi học NCS ở nước ngoài

            03 giảng viên đi học Cao học ở nước ngoài

            01 giảng viên và 01 cán hộ hành chính đi học Cao học ở trong nước

 

5. Kế hoạch NCKH và các HĐCM khác

5.1. Số giờ NCKH  và HĐCM khác toàn Khoa đảm nhận:

- Tổng số giờ chuẩn NCKH toàn khoa phải đảm nhận :             8.518 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH được miễn giảm:                            1.097 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH còn phải đảm nhận:                        7.421 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác toàn khoa phải đảm nhận :   4.300 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác được miễn giảm:                       291 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác còn phải đảm nhận:                4.009 giờ

5.2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường (Số liệu tại Biểu 7)

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Phiên Dịch theo tiếp cận CDIO

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Văn hóa văn học theo tiếp cận CDIO

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý luận ngôn ngữ theo tiếp cận CDIO

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng nghe nói theo tiếp cận CDIO

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ năng đọc viết theo tiếp cận CDIO

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành theo tiếp cận CDIO

 

* Sinh viên NCKH: 03 đề tài NCKH của sinh viên           

- Bài báo, báo cáo công bố quốc tế, trong nước:

+ 05 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

+ 10 bài báo đăng trên tạp chí trong nước

+ 10 báo cáo tại Hội thảo quốc tế

+ 10 báo cáo tại Hội thảo quốc gia

  • Hội thảo:

+ Hội thảo quốc tế:                                                              

5.3. Các hoạt động đào tạo khác

            - Khoa SP Ngoại ngữ:

+ Tổ chức Hội thảo Quốc tế về Hội thảo quốc tế về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (mời  Diễn giả nước ngoài và chuyên gia trong nước phối hợp với ĐSQ Hoa Kỳ, NXB Macmillan, NXB Cengage, Đại Trường Phát và giảng viên Khoa SPNN thực hiện) tháng 9/2018 :                                                     

+ Thực tập nghề của SV ngành Ngôn ngữ Anh:                                 

- Tổ bộ môn Kỹ năng ngôn ngữ Anh:

+ Tổ chức hoạt động học tập thực tế cho  bộ môn tiếng Anh Du lịch (English for Tourism) Sinh viên K57 Thái Lan tại TP. Huế, Đà Nẵng, Hội An:    

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa thực tế về nghệ nghiệp (Practical Training) cho Sinh viên K56 Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh:                                                  

- Tổ Văn học - Dịch tiếng Anh:

+ Hội thi rèn nghề: Phiên dịch viên giỏi                                                  

- Tổ bộ môn PPGD tiếng Anh:

+ Hội thi NVSP cấp khoa:                                                                      

+ Hội thi cán bộ trẻ cấp Khoa:                                                                  

           

T/M Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ

     PHÓ TRƯỞNG KHOA

              

 

 

 

                            TS. Nguyễn Thị Kim Anh