A. Nội dung các hoạt động trong năm học 2017- 2018

1. Kế hoạch tuyển sinh

* Đại học chính quy:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/8/2017 :  700 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành Sư phạm Anh:            100 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh:           200 sinh viên

- Tổng số sinh viên chính quy tuyển sinh:                 300 sinh viên

- Tổng số sinh viên dự kiến ra trường K54 về trước:  10 sinh viên

(ra trường trong năm 2017 ) :                                      219 sinh viên

            * Liên kết Thái Lan:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/8/2017 :     25 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh 2017 - 2018:                              20 sinh viên      

- Tổng số sinh viên năm học 2017 - 2018:                          1.045 sinh viên

* Đại học VHVL:

            - Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/8/2017 :   159 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh mới ngành Ngôn ngữ Anh:  40 sinh viên

             Tổng số sinh viên hệ VHVL:                                 199 sinh viên

* Đại học hệ Từ xa:

- Số lượng sinh viên có mặt đến ngày 01/8/2017 : 0 sinh viên

- Kế hoạch tuyển sinh ngành:                                 0 sinh viên

              Tổng số sinh viên hệ từ xa:                                  0  sinh viên

* Học viên Cao học Thạc sỹ:

 - Số lượng học viên có mặt đến ngày 01/8/2017 :          174  HV

 - Kế hoạch tuyển sinh ngành LLPPDH tiếng Anh:        30 HV

- Số học viên dự kiến ra trường năm học 2017 - 2018:   61 HV

              Tổng số học viên Cao học:                                          204  học viên

Tổng số sinh viên các hệ đào tạo có mặt năm học 2017 - 2018: 1.448 sinh viên, học viên

2. Kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Khoa

- Tổng số giờ chuẩn toàn khoa theo định mức:                          11.745 giờ

- Tổng số giờ chuẩn được miễn giảm:                                          1.624 giờ

- Tổng số giờ chuẩn còn phải đảm nhận:                                     10.121 giờ

- Tổng số giờ chuẩn giảng theo kế hoạch đào tạo:                     21.860 giờ

- Tổng số giờ do khối HC trường đảm nhận:                                371 giờ

- Dự kiến thừa giờ toàn khoa (không tính giờ thỉnh giảng):       11.112,2 giờ

- Tổng số giờ giảng dạy các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ (215 lớp)      6.450 giờ

3. Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học 2017  – 2018

          Tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị Nhà trường mua sắm trong năm học 2017  – 2018 gồm: trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, một số thiết bị để thay thế, bảo dưỡng các phòng máy tính của khoa

     

4. Công tác tổ chức cán bộ và kế hoạch học tập, bồi dưỡng năm học 2017  - 2018

* Công tác tổ chức cán bộ

- Đơn vị hiện có 50 cán bộ, trong đó 4 cán bộ hành chính, 46 giảng viên, có 01 giảng viên nghỉ hưu trong năm học 2017  - 2018;

- Dự kiến (đề nghị) tuyển mới 03 giảng viên.

* Kế hoạch học tập, bồi dưỡng

- Toàn khoa có 5 giảng viên đang đi học, trong đó:

            02 giảng viên đang học nghiên cứu sinh không tập trung trong nước.

03 giảng viên đang học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

-Kế hoạch năm học 2017 – 2018:

            02 cán bộ hoàn thành chương trình NCS không tập trung trong nước

            01 giảng viên đi học NCS

            01 giảng viên đi học Cao học ở nước ngoài

 

5. Kế hoạch NCKH và các HĐCM khác

5.1. Số giờ NCKH  và HĐCM khác toàn Khoa đảm nhận 

- Tổng số giờ chuẩn NCKH toàn khoa phải đảm nhận :             8.345 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH được miễn giảm:                               976 giờ

- Tổng số giờ chuẩn NCKH còn phải đảm nhận:                        7.339 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác toàn khoa phải đảm nhận :   4.290 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác được miễn giảm:                       282 giờ

- Tổng số giờ chuẩn HĐCM khác còn phải đảm nhận:                4.008 giờ

5.2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy học phần Nghe-Nói tiếng Anh 1 tiếp cận CDIO:              

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy học phần Đọc-Viết tiếng Anh 1 tiếp cận CDIO:              

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Anh tiếp cận CDIO:                 

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy học phần Ngữ âm-Âm vị tiếng Anh tiếp cận CDIO:           

5.3. Các hoạt động đào tạo khác

            - Khoa SP Ngoại ngữ:

                        + Thực tập nghề của SV ngành Ngôn ngữ Anh:

           - Tổ bộ môn Kỹ năng ngôn ngữ Anh:

+ Tổ chức hoạt động học tập thực tế cho  bộ môn tiếng Anh Du lịch (English for Tourism) Sinh viên K56 Thái Lan tại TP. Huế, Đà Nẵng, Hội An                                                            

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa thực tế về nghệ nghiệp (Practical Training) cho Sinh viên K55 Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh

            - Tổ Văn học – Dịch tiếng Anh:

                        + Hội thi rèn nghề: Phiên dịch viên giỏi                     

- Tổ bộ môn PPGD tiếng Anh:

+ Hội thi NVSP cấp khoa

                                                                                    T/M Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ

PHÓ TRƯỞNG KHOA      

 

 

                            TS. Nguyễn Thị Kim Anh